СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 12.08.2022 10:00

                                               СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на членовете на СИК на територията на община Радомир

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че след 10:00ч. на 13.10.2022г. /четвъртък/ ще започне 
изплащане на възнаграждения на членовете на секционните избирателни комисии за избори за народни представители на 2 октомври.
Възнагражденията ще се изплащат във фоайето на сградата на Община Радомир. Те се получават лично, при представяне на удостоверение от РИК и лична карта!
ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

 • За СИК, находящи се в населените места (селата) в община Радомир (от СИК №143600019 до СИК №143600033 включително и от СИК №143600035 до СИК №143600050 включително) - 01.10.2022 г. /СЪБОТА/ в 12:00 ч. в сградата на община Радомир;
 • За СИК, находящи се в град Радомир (от СИК №143600001 до СИК №143600018 включително и СИК №143600051) - 01.10.2022 г. /СЪБОТА/ в 16:00 ч. в сградата на община Радомир.

                                           СЪОБЩЕНИЕ ОТ ПРЕСЦЕНТЪРА НА МВР относно издаване на удостоверения и връчване на готови лични карти за упражняване правото на глас на 02.20.2022г.
ОБРАЗЦИ 
за издаване на удостоверения

                                    

                                СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на членовете на СИК на територията на община Радомир

Уважаеми дами и господа,
Уведомяваме ви, че на 24.09.2022г  в сградата на Младежки дом –Радомир ще се проведе обучение на членовете на СИК от РИК, както следва:

                            - 10.00ч. членове на СИК за гр. Радомир
                            - 11.30ч. членове на СИК за селата


                         
                           СЪОБЩЕНИЕ
На вниманието на членовете на СИК с машинно гласуване на територията на община Радомир
Дати и часове за дистанционно обучение на членовете на СИК от СИЕЛА НОРМА АД.

                                              Обучение за членове на СИК:  
                                                  - 21.09.2022г. от 17 часа
                                                  - 23.09.2022г. от 14 часа 

Линк към обучителната среща  за обучение на СУМГ: 
За срещата на 21.09.2022 (сряда) в 17:00 ч.:       

 Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting- за да гледате обучението настиснете линка , след което напишете име 

Meeting ID: 382 831 847 169
Passcode: Sy6VRk

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 
За срещата на 23.09.2022 (петък) в 14:00 ч.:       

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting-за да гледате обучението настиснете линка , след което напишете име 

Meeting ID: 364 061 545 289
Passcode: ZZq7XE

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting optionsСъобщение до гражданите във връзка с Парламентарни избори на 02.10.2022 г.

Общинска администрация Радомир уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., че :

І. До кмета на общината на гише АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение/Приложение №67- НС / – до 17.09.2022 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 21-НС / – до 17.09.2022 г.
 2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители /Приложение № 25-НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 17.09.2022 г
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци/Приложение № 17-НС / – до 24.09.2022 г.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение №67-НС / – до 26.09.2022 г.
 5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 18-НС/ –  до предаване списъците на СИК.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК. /Приложение № 20-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК. /Приложение № 19-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден. /Приложение № 22-НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

ІІ. Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

Приложение № 23-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за  народни представители на 02 октомври 2022 г.   

Декларацията се подава до СИК от избиратели:

 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • ученици редовно обучение, които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка


СЪОБЩЕНИЕ

                                              Във връзка с предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 год., Ви уведомяваме, че ще бъде проведено обучително гласуване, както следва:

                                                              -15.09.2022 г. от 09:00-14:00ч. пред НЧ „Напредък“, гр. Радомир /пл. Свобода/
                                                             - 15.09.2022 г. от 09:00-14:00ч. пред Клуб на пенсионера, гр. Радомир /пл. В. Въстание/
                                                             - 15.09.2022 г. от 09:00-14:00ч. пред Кметство село Дрен

 

Община Радомир кани всеки желаещ да се запознае с реда за гласуване с машина, а служител ще оказва необходимата методическа помощ!
Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина
Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри
Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина
22.08.2022 год. ПОКАНА
 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че консултациите по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Радомир във връзка с провеждането на избори за народни представители, насрочени за 02.10.2022 г., ще бъдат проведени на 26.08.2022 г. (петък) от 17:00 ч.  в Ритуалната зала в сградата на Община Радомир (адрес: град Радомир, пл. „Свобода“ № 20).

 

СИМУЛАТОР
 за гласуване с машина в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 год.


Наименование Брой тегления
Образци.pdf 41 Изтегли документ с име "Образци.pdf"
пресцентър МВР.pdf 34 Изтегли документ с име "пресцентър МВР.pdf"
Съобщение за консултациите за сайт и табло 2022.pdf 182 Изтегли документ с име "Съобщение за консултациите за сайт и табло 2022.pdf"
 1. СЪОБЩЕНИЯ - Текуща страница
 2. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
 3. ЗАПОВЕДИ

Анкета