Банкови сметки

Дата на публикуване: 10.04.2012 15:21

IBAN BG77IABG74788400467000
BIC IABGBGSF
Интернешънъл Асет Банк АД

ВИД ПЛАЩАНЕ

КОД
за вид плащане

 

за ползване на ОТСТЪПКА от 5% при внасяне на цялата сума за 2019 година вноската да постъпи в банковата сметка до:

Патентен данък

441400

 

31.01.2019

Данък недвижими имоти

442100

 

30.04.2019

Данък наследство

442200

 

 

Такса битови отпадъци

442400

 

30.04.2019

Данък МПС

442300

 

30.04.2019

Данък при придобиване на имущества

442500

 

При възмездно придобиване на имущество данъкът е 2.5% върху цената на прехвърляното имущество.

Други данъци

443400

 

 

Приходи от продажба на стоки

444000

 

 

Приходи от наеми на

имущество,терени,жилища,пазари

444100

 

 

Приходи от наеми на земя

444200

 

 

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444300

 

 

Дивиденти

444800

 

 

Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от страната

445100

 

.

Дарения,помощи и др.безвъзмездно получени суми от чужбина

445200

 

.

Приходи от продажба на ДМА

445500

 

 

Приходи от продажба на земя общинска собственост

445600

 

 

Приходи от концесии

445700

 

 

Приходи от продажба на НДА

445900

 

 

Приходи от глоби,санкции,неустойки

446500

 

 

Други неданъчни приходи/тръжна документация/

447000

 

 

Такса за технически услуги

448001

 

 

Такса за ползване на детски градини

448002

 

 

Такса за ползване на домашен социален патронаж

448005

 

 

Такса за административни услуги

448007

 

 

Такса за ползване на пазари и тържища

448008

 

 

Туристическа такса

448012

 

 

Такса за притежаване на куче

448013

 

 

Други общински такси

448090

 

 

 

 

 

 

Анкета