Съобщения

Дата на публикуване: 13.09.2021 14:40
22.10.2021 год. Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „ЧАРКОЛЯК“ ЕООД с Управител – Николай Чанев има постъпила в Община Радомир, Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за изграждане на „Пункт за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства в поземлен имот с идентификатор 69239.255.122 по КК и КР за землището на с. Стефаново, община Радомир“.
                           ОБЯВА
 
                          И С К А Н Е за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)
 
                          Информация по Приложение 2 към чл.от наредбата за ОВОС
 
                          Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

  1. Съобщения - Текуща страница
  2. Минерални води

Анкета