Предстояща сесия

Дата на публикуване: 18.06.2019 11:35

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

 П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

с чл.28, ал.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М :

 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на /закрито/ заседание на 30.11.2021г. /вторник/ от 9.30 часа в залата на МКИЦ „Европа” град Радомир при следния

                                  
Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

     I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:  

     I.1.Докладна записка, вх.№ С-227/19.11.2021 г., относно приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021 г.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.2.Докладна записка, вх.№ С-228/19.11.2021 г., относно Отчет за изпълнение на проектите, по които община Радомир е бенефициент или партньор през периода 01.11.2020 г. – 31.10.2021г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

     I.3.Докладна записка, вх.№ С-223/19.11.2021 г., относно Доклад за извършените мероприятия, съгласно Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Радомир.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир    

       I.4.Докладна записка, вх.№ С-226/19.11.2021 г., относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Радомир.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.5.Докладна записка, вх.№ С-224/19.11.2021 г.,относно приемане на културен календар на читалищата и културните институции в община Радомир за 2022 г.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.6.Докладна записка, вх.№ С-235/19.11.2021 г., относно актуализация на бюджета на община Радомир за 2021 г. – местни дейности.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.7.Докладна записка, вх.№ С-234/19.11.2021 г., относно актуализация на поименен списък на обектите за капиталови разходи, финансирани със средства от целева субсидия и от собствени средства за 2021 г.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.8.Докладна записка, вх.№ С-229/19.11.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ VI в кв.20 по плана на село Старо село.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.9.Докладна записка, вх.№ С-231/19.11.2021 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ III-315,313,312 в кв.22а по плана на село Кленовик.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.10.Докладна записка, вх.№ С-230/19.11.2021 г., относно продажба на общинско жилище.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.11.Докладна записка, вх.№ С-232/19.11.2021 г., относно продажба на общинско жилище.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.12.Докладна записка, вх.№ С-233/19.11.2021 г., относно продажба на общинско жилище.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.13. Докладна записка, вх.№ С-236/19.11.2021 г., относно предложение за изменение на ПУП-ПР за кв.194, кв.195 и кв.209 по регулационния план на град Радомир – кв.Върба.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.14.Докладна записка, вх.№ С-237/19.11.2021 г., относно предложение за изменение на ПУП-ПР за улица в участъка от ОТ 301 до ОТ 305 и улица в участъка от ОТ 310 до ОТ 302 по регулационния план на село Дрен.

             Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.15.Докладна записка, вх.№ С-222/12.11.2021 г., относно предоставяне на имоти-полски пътища, определени по реда на чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2021-2022 г.

              Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.16.Докладна записка, вх.№ С-216/02.11.2021 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир, на граждани – Имот, находящ се в землището на село Дрен, в местността „Радлова могила“, на наследници на Данаил Ранков Шопски – бивш жител на село Дрен.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.17.Докладна записка, вх.№ С-217/02.11.2021 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир, на граждани – имот, находящ се в землището на село Долна Диканя, в местността „Раскето“, на наследниците на Стоян Иванов Джамалов – бивш жител на село Долна Диканя.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.18.Докладна записка, вх.№ С-218/02.11.2021 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир, на граждани – имот, находящ се в землището на село Долна Диканя, в местността „Под селото“, на наследниците на Сарафко Иванов Палпурин – бивш жител на село Долна Диканя.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.19.Докладна записка, вх.№ С-220/12.11.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Теодора Боянова Драгомирова – жител на село Негованци.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.20.Докладна записка, вх.№ С-221/12.11.2021 г., относно отпускане на финансова помощ на Иванка Йорданова Иванова от град Радомир.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 

                                                  Светослав Кирилов,

                                                  Председател на

                                                  Общински съвет - Радомир


Наименование Брой тегления
c 236 19.11.2021.pdf 2 Изтегли документ с име "c 236 19.11.2021.pdf"
c 237 19.11.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "c 237 19.11.2021.pdf"
c 235 19.11.2021.pdf 10 Изтегли документ с име "c 235 19.11.2021.pdf"
c 234 19.11.2021.pdf 12 Изтегли документ с име "c 234 19.11.2021.pdf"
c 233 19.11.2021.pdf 5 Изтегли документ с име "c 233 19.11.2021.pdf"
c 232 19.11.2021.pdf 2 Изтегли документ с име "c 232 19.11.2021.pdf"
c 229 19.11.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "c 229 19.11.2021.pdf"
c 231 19.11.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "c 231 19.11.2021.pdf"
c 230 19.11.2021.pdf 8 Изтегли документ с име "c 230 19.11.2021.pdf"
c 221 12.11.2021.pdf 4 Изтегли документ с име "c 221 12.11.2021.pdf"
c 226 19.11.2021.pdf 2 Изтегли документ с име "c 226 19.11.2021.pdf"
c 228 19.11.2021.pdf 5 Изтегли документ с име "c 228 19.11.2021.pdf"
c 227 19.11.2021.pdf 8 Изтегли документ с име "c 227 19.11.2021.pdf"
c 223 19.11.2021.pdf 6 Изтегли документ с име "c 223 19.11.2021.pdf"
c 224 19.11.2021.pdf 4 Изтегли документ с име "c 224 19.11.2021.pdf"
c 222 12.11.2021.pdf 5 Изтегли документ с име "c 222 12.11.2021.pdf"
c 216 02.11.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "c 216 02.11.2021.pdf"
c 217 02.11.2021.pdf 2 Изтегли документ с име "c 217 02.11.2021.pdf"
c 218 02.11.2021.pdf 2 Изтегли документ с име "c 218 02.11.2021.pdf"
c 220 12.11.2021.pdf 3 Изтегли документ с име "c 220 12.11.2021.pdf"
Покана Дневен ред за 30.11.2021 год. 4 Изтегли документ с име "Покана Дневен ред за 30.11.2021 год."

Анкета