Предстояща сесия

Дата на публикуване: 18.06.2019 11:35

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

П  О  К  А  Н  А


      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка

 с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

 

  С В И К В А М :

 

        ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 26.07.2022г. /вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център „Европа“ гр.Радомир при следния

                                   

 Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

        I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ

        I.1.Докладна записка, вх.№ С-187/05.07.2022 г., относно Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г.

           Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

        I.2.Докладна записка, вх.№ С-194/15.07.2022 г., относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Радомир за периода 01.01.2022 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.3.Докладна записка, вх.№ С-188/07.07.2022 г., относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.4.Докладна записка, вх.№ С-198/15.07.2022 г., относно приемане на общински план за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.5.Докладна записка, вх.№ С-196/15.07.2022 г., относно маломерни и слети паралелки в училища на територията на община Радомир за учебната 2022/2023 година.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.6.Докладна записка, вх.№ С-195/15.07.2022 г., относно предложение за средищни детски градини и училища на територията на община Радомир за учебната 2022/2023 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.7.Докладна записка, вх.№ С-197/15.07.2022 г., относно предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Иван Вазов“-село Извор в актуализирания списък на защитените училища в Република България за учебната 2022/2023 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.8.Докладна записка, вх.№ С-199/15.07.2022 г., относно отстраняване на явна фактическа грешка в Решение № 51 от 30.03.2021 г. на Общински съвет-Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.9.Докладна записка, вх.№ С-200/15.07.2022 г., относно даване на съгласие за безвъмездно поставяне на два броя рекламно-информационни елементи – билбордове на територията на Община Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.10.Докладна записка, вх.№ С-184/17.06.2022 г., относно предоставяне на предварително съгласие за промяна предназначението, за изработване на подробен устройствен план, за определяне на площадки и трасета, за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри и за учредяване на право на строеж, по отношение на поземлени имоти от общинския поземлен фонд.

          Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.11.Докладна записка, вх.№ С-193/14.07.2022 г., относно разрешаване изработването на ПУП-парцеларен план за техническа инфраструктура – ремонт на мрежа НН на ТП „Старо село“ и изнасяне на електромерни табла на имотна граница.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

        I.12.Докладна записка, вх.№ С-189/14.07.2022 г., относно отпускане на Финансова помощ на Александър Алексиев Мутев от град Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.13.Докладна записка, вх.№ С-190/14.07.2022 г., относно отпускане на финансова помощ на Александър Василев Александров от град Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.14.Докладна записка, вх.№ С-191/14.07.2022 г., относно отпускане на финансова помощ на Виолина Красимирова Иванова-майка на Денис Ивайлов Иванов от град Радомир.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      

 

 

 

 

 

 

                                                           Светослав Кирилов,

                                                           Председател на

                                                           Общински съвет-Радомир

 

 

 

 


Наименование Брой тегления
ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД ЗА 26.07.2022.pdf 17 Изтегли документ с име "ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД ЗА 26.07.2022.pdf"

Анкета