Предстояща сесия

Дата на публикуване: 18.06.2019 11:35

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ –  РАДОМИР
ОБЛАСТ    ПЕРНИК
град Радомир 2400, площад ”Свобода”  № 20,
тел./факс: 359 777 823 70,   тел: 359 777 80 080
e-mail: obs_radomir@abv.bg

                   

 П  О  К  А  Н  А

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 28, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 70, ал. 2 и ал. 4 от
Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет-Радомир, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М :

 

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ-РАДОМИР на заседание на 25.01.2022г. /вторник/ от 9.30 часа в Младежки културно информационен център „Европа“ гр.Радомир при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

 

         I.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ:

         I.1.Докладна записка, вх.№ С-1/16.01.2022 г., относно Отчет за дейността на Общински съвет-Радомир и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

             Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

        I.2.Докладна записка, вх.№ С-2/12.01.2022 г., относно приемане на План за работата на Общински съвет-Радомир за 2022 година /приоритетни теми за разглеждане на заседания/ по месеци.

             Вносител: Светослав Кирилов – председател на ОбС-Радомир

       I.3.Докладна записка, вх.№ С-8/14.01.2022 г., относно изпълнение на актовете на Общински съвет-Радомир за периода 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.4.Докладна записка, вх.№ С-12/14.01.2022 г., относно приемане на Отчет на общински план за младежта за 2021 г.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.5.Докладна записка, вх.№ С-13/14.01.2022 г., относно приемане на общински план за младежта за 2022 г.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.6.Докладна записка, вх.№ С-9/14.01.2022 г., относно актуализиране на план за действие за общинските концесии на община Радомир за периода 2021-2027 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.7. Докладна записка, вх.№ С-6/14.01.2022 г., относно Отчет за изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.8.Докладна записка, вх.№ С-7/14.01.2022 г., относно приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

       I.9.Докладна записка, вх.№ С-3/14.01.2022 г., относно приемане на Отчет за дейността на МКБППМН-община Радомир за 2021 г.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир  

       I.10.Докладна записка, вх.№ С-18/14.01.2022 г., относно Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Радомир.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.11.Докладна записка, вх.№ С-17/14.01.2022 г., относно определяне на допълнителни възнаграждения на заместник кмета на Община Радомир, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Радомир за постигнати резултати през 2021 година.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.12.Докладна записка, вх.№ С-225/19.11.2021 г., относно предоставяне на съгласие за извършване на изменения на кадастралната карта и кадастралните регистри по отношение на поземлени имоти, представляващи общинска собственост, във връзка с постъпило инвестиционно намерение.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.13.Докладна записка, вх.№ С-5/14.01.2022 г., относно отдаване под наем на общински имот-публична общинска собственост-пет бивши класни стаи, находящи се на втори етаж в училищната сграда на село Друган, за извършване на шивашки услуги.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.14.Докладна записка, вх.№ С-10/14.01.2022 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XVII-123 в кв.15 по плана на село Старо село.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.15.Докладна записка, вх.№ С-11/14.01.2022 г., относно продажба на общинска недвижима собственост – УПИ XIV-123 в кв.15 по плана на село Старо село.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.16.Докладна записка, вх.№ С-4/14.01.2022 г., относно предоставяне на пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.17.Докладна записка, вх.№ С-19/14.01.2022 г., относно предоставяне на имоти, придобити от общината по реда на чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ по искане на ОС“З“ – град Радомир, на граждани – имоти, находящи се в землището на село Радибош на Илия Станков Панов – жител на град Перник.

           Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.18.Докладна записка, вх.№ С-14/14.01.2022 г., относно отпускане на финансова помощ на Иван Йорданов Симеонов от град Радомир.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

      I.19.Докладна записка, вх.№ С-15/14.01.2022 г., относно отпускане на финансова помощ на Мирослава Василева Георгиева – жител на село Негованци.

            Вносител: Пламен Алексиев-кмет на община Радомир

 


                                              СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ/П/

                                              Председател на

                                              Общински съвет-Радомир


Наименование Брой тегления
c 14 14.01.2022 г. 12 Изтегли документ с име "c 14 14.01.2022 г."
c 17 14.01.2022 г. 46 Изтегли документ с име "c 17 14.01.2022 г."
c 15 14.01.2022 г. 10 Изтегли документ с име "c 15 14.01.2022 г."
c 225 19.11.2021 г. 22 Изтегли документ с име "c 225 19.11.2021 г."
c 13 14.01.2022 г. 11 Изтегли документ с име "c 13 14.01.2022 г."
c 18 14.01.2022 г. 14 Изтегли документ с име "c 18 14.01.2022 г."
c 19 14.01.2022 г. 8 Изтегли документ с име "c 19 14.01.2022 г."
c 2 12.01.2022 г. 14 Изтегли документ с име "c 2 12.01.2022 г."
c 12 14.01.2022 г. 10 Изтегли документ с име "c 12 14.01.2022 г."
c 3 14.01.2022 г. 10 Изтегли документ с име "c 3 14.01.2022 г."
c 6 14.01.2022 г. 17 Изтегли документ с име "c 6 14.01.2022 г."
c 9 14.01.2022 г. 12 Изтегли документ с име "c 9 14.01.2022 г."
c 4 14.01.2022 г. 7 Изтегли документ с име "c 4 14.01.2022 г."
c 8 14.01.2022 г. 9 Изтегли документ с име "c 8 14.01.2022 г."
c 11 14.01.2022 г. 18 Изтегли документ с име "c 11 14.01.2022 г."
c 5 14.01.2022 г. 15 Изтегли документ с име "c 5 14.01.2022 г."
c 1 06.01.2022 г. 9 Изтегли документ с име "c 1 06.01.2022 г."
c 10 14.01.2022 г. 10 Изтегли документ с име "c 10 14.01.2022 г."
c 7 14.01.2022 г. 19 Изтегли документ с име "c 7 14.01.2022 г."
ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД 25.01.2022 г. 11 Изтегли документ с име "ПОКАНА ДНЕВЕН РЕД 25.01.2022 г."

Анкета