Проекти на наредби и правилници

Дата на публикуване: 09.04.2012 21:00

19.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Радомир 2022-2024 г. на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на община Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  в срок до 18.05.2022 г.
19.04.2022 год. ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР 2022 г./2024 г.
                           МОТИВИ
                            


18.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода“ № 20
18.03.2022 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                        МОТИВИ16.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Програма за развитие на туризма на Община Радомир 2021-2027 г. на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  в срок до 14.04.2022 г.
16.03.2022 год. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2021-2027 г.
                           МОТИВИ
15.12.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
15.12.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ10.02.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
10.02.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР 
                           МОТИВИ12.01.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
12.01.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦЕ, ЗВАНИЯ И НАГРАДИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ17.12.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
17.12.2020 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР18.03.2020 год.
СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ЗАКРИЛА  НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
18.03.2020 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ18.02.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ на домашни и селскостопански животни НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
18.02.2020 год.  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                             МОТИВИ
 


19.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на
е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20.
19.11.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 
                           РЕШЕНИЕ №415/15.10.2020 ПО АДМ. ДЕЛО №273/2020 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЕРНИК, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА НА 10.11.2020 Г.


13.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
Наредба за ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ на домашни и селскостопански животни НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
13.09.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ
                           Н А Р Е Д Б А ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2008
19.04.2019 год.  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за общинската собственост на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
21.03.2019 год. РЕШЕНИЕ №17 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЕРНИК
19.03.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
                           МОТИВИ
19.03.2019 год.
 
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.

15.03.2019 год. ПРОЕКТ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МЕМОРИАЛНИ ЗНАЦИ И ХУДЕЖЕСТВЕНИ ПЛАСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР  
15.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на
е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20.07.03.2019 год. По предложение на Кмета на община Радомир Пламен Алексиев, 
се внася ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР, съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за МДТ... 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 

07.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне размера на местните данъци в община Радомир на е-mаil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.08.01.2019 год.  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
06.12.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

01.11.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


03.12.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
30.10.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

12.03.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
09.02.2018 год.  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


01.12.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


16.10.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ


14.03.2017 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


17.01.2017 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ (2015-2019 г.)


31.10.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


29.08.2016 год. ДОКЛАДНА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР05.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Радомир06.07.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

М О Т И В И по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир14.06.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 26 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 11.12.2015 Г.


11.04.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


08.02.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК

                            МОТИВИ

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

 

26.11.2015ГОД. ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

16.04.2015год. Докладна относно допълнение на Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир

                        МОТИВИ

 

20.03.2015год. Докладна относно актуализация на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


13.03.2015год. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


12.12.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир


12.11.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Радомир


17.09.2014год. Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир

 

10.01.2014год. Промяна в Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет Радомир
 
 
 


08.10.2013год.


08.10.2013год.
 
 

30.08.2013год.
 
 
 

08.07.2013год


15.05.2013год.
 
 
26.04.2013год.
 

19.03.2013год.
 

19.03.2013год.


05.03.2013год.  Проект за промени в Правилника а организацията и дейността на Общински съвет Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАД

МОТИВИ


17.01.2013г. 
Във връзка със решение на Общинския съвет от 28.12.2012г. и заповед  на Областния управител АК-1 от16.01.2013г.предлагам проект за Наредба за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общинаРадомир

Докладна

Мотиви


17.11.2012 г. 
 
 


01.11.2012 г.
 
 


01.02.2012  г.    
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР      
 
01.02.2012 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР      

Наименование Брой тегления
Общинска стратегия 2022-2024.pdf 245 Изтегли документ с име "Общинска стратегия 2022-2024.pdf"
МОТИВИ Стратегия ЛР.pdf 268 Изтегли документ с име "МОТИВИ Стратегия ЛР.pdf"
Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир.pdf 335 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир.pdf"
Мотиви.pdf 162 Изтегли документ с име "Мотиви.pdf"
Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г.. 24 02 22.docx (1) (Автозаписан).pdf 143 Изтегли документ с име "Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г.. 24 02 22.docx (1) (Автозаписан).pdf"
Мотиви към Програма за развитие на туризма.pdf 52 Изтегли документ с име "Мотиви към Програма за развитие на туризма.pdf"
Проект за изменение и допълнение на наредба за МДТ.pdf 350 Изтегли документ с име "Проект за изменение и допълнение на наредба за МДТ.pdf"
Мотиви МДТ.pdf 314 Изтегли документ с име "Мотиви МДТ.pdf"
motivi kum naredba.pdf 698 Изтегли документ с име "motivi kum naredba.pdf"
naredba taksi i ceni.pdf 643 Изтегли документ с име "naredba taksi i ceni.pdf"
motivi.pdf 867 Изтегли документ с име "motivi.pdf"
naredba za simvolite i znacite.pdf 831 Изтегли документ с име "naredba za simvolite i znacite.pdf"
reshenie 415.pdf 898 Изтегли документ с име "reshenie 415.pdf"
naredba mdt new.pdf 614 Изтегли документ с име "naredba mdt new.pdf"

Анкета