Проекти на наредби и правилници

Дата на публикуване: 09.04.2012 21:00

13.03.2023 год. СЪОБЩЕНИЕ: На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от датата на публикуване, за предложения и становища по настоящия Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Радомир. Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Радомир, на адрес – гр. Радомир, пл. „Свобода“ № 20 или на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg
13.03.2023 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЛИКА НА ГРАДСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, СГРАДИТЕ И АРХИТЕКТУРНИТЕ АНСАМБЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. РАДОМИР
                           
МОТИВИ


14.12.2022 год.
СЪОБЩЕНИЕ: 
На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок за възражения, предложения и становища по настоящия проект за изменение на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР.
Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения и становища по проекта, в деловодството на Община Радомир, както и да изпратят същите на официалния имейл на Община Радомир: obhtinaradomir@abv.bg
14.12.2022 год. ПРОЕКТ за изменение на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР.26.10.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: 
На заинтересованите лица се предоставя 30 – дневен срок, считано от 26.10.2022 год., за възражения, предложения и становища по настоящия проект за изменение на Тарифа за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир, отдавани под наем по реда на Наредба за общинската собственост. Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения и становища по проекта, в деловодството на Община Радомир, както и да изпратят същите на официалния имейл на Община Радомир: obhtinaradomir@abv.bg
26.10.2022 год. ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР, ОТДАВАНИ ПОД НАЕМ ПО РЕДА НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ19.04.2022 год.
СЪОБЩЕНИЕ: 
На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Радомир 2022-2024 г. на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на община Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  в срок до 18.05.2022 г.
19.04.2022 год. ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР 2022 г./2024 г.
                           МОТИВИ
                            


18.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода“ № 20
18.03.2022 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                        МОТИВИ16.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината, Община Радомир приема предложения и становища, относно Проекта на Програма за развитие на туризма на Община Радомир 2021-2027 г. на e-mail: obshtinaradomir@abv.bg  или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода“ № 20,  в срок до 14.04.2022 г.
16.03.2022 год. ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2021-2027 г.
                           МОТИВИ
15.12.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
15.12.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ10.02.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
10.02.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР 
                           МОТИВИ12.01.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
12.01.2021 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦЕ, ЗВАНИЯ И НАГРАДИТЕ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ17.12.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20. 
17.12.2020 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР18.03.2020 год.
СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ЗАКРИЛА  НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
18.03.2020 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ В ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ18.02.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ на домашни и селскостопански животни НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
18.02.2020 год.  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                             МОТИВИ
 


19.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на
е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20.
19.11.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 
                           РЕШЕНИЕ №415/15.10.2020 ПО АДМ. ДЕЛО №273/2020 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЕРНИК, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА НА 10.11.2020 Г.


13.09.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на 
Наредба за ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ на домашни и селскостопански животни НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. 
13.09.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДОМАШНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР
                           МОТИВИ
                           Н А Р Е Д Б А ЗА ПРИДОБИВАНЕ, ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2008
19.04.2019 год.  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за общинската собственост на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
21.03.2019 год. РЕШЕНИЕ №17 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-ПЕРНИК
19.03.2019 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
                           МОТИВИ
19.03.2019 год.
 
Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-таil адрес obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.

15.03.2019 год. ПРОЕКТ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МЕМОРИАЛНИ ЗНАЦИ И ХУДЕЖЕСТВЕНИ ПЛАСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР  
15.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на
е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20.07.03.2019 год. По предложение на Кмета на община Радомир Пламен Алексиев, 
се внася ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР, съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за МДТ... 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 

07.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на наредба за изменение и допълнение на наредба за определяне размера на местните данъци в община Радомир на е-mаil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.08.01.2019 год.  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
06.12.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

01.11.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


03.12.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
30.10.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

12.03.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
09.02.2018 год.  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


01.12.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


16.10.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ


14.03.2017 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


17.01.2017 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ (2015-2019 г.)


31.10.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


29.08.2016 год. ДОКЛАДНА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР05.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Радомир06.07.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

М О Т И В И по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир14.06.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 26 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 11.12.2015 Г.


11.04.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


08.02.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК

                            МОТИВИ

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

 

26.11.2015ГОД. ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

16.04.2015год. Докладна относно допълнение на Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир

                        МОТИВИ

 

20.03.2015год. Докладна относно актуализация на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


13.03.2015год. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


12.12.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир


12.11.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Радомир


17.09.2014год. Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир

 

10.01.2014год. Промяна в Правилника за организацията и дейността на  Общински съвет Радомир
 
 
 


08.10.2013год.


08.10.2013год.
 
 

30.08.2013год.
 
 
 

08.07.2013год


15.05.2013год.
 
 
26.04.2013год.
 

19.03.2013год.
 

19.03.2013год.


05.03.2013год.  Проект за промени в Правилника а организацията и дейността на Общински съвет Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАД

МОТИВИ


17.01.2013г. 
Във връзка със решение на Общинския съвет от 28.12.2012г. и заповед  на Областния управител АК-1 от16.01.2013г.предлагам проект за Наредба за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общинаРадомир

Докладна

Мотиви


17.11.2012 г. 
 
 


01.11.2012 г.
 
 


01.02.2012  г.    
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР      
 
01.02.2012 г.
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР      

Наименование Брой тегления
Мотиви.pdf 231 Изтегли документ с име "Мотиви.pdf"
НАРЕДБА.pdf 251 Изтегли документ с име "НАРЕДБА.pdf"
Проект на Наредба.pdf 793 Изтегли документ с име "Проект на Наредба.pdf"
ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФАТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА.pdf 1100 Изтегли документ с име "ПУБЛИКУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ТАРИФАТА ЗА ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА.pdf"
МОТИВИ Стратегия ЛР.pdf 2077 Изтегли документ с име "МОТИВИ Стратегия ЛР.pdf"
Общинска стратегия 2022-2024.pdf 1725 Изтегли документ с име "Общинска стратегия 2022-2024.pdf"
Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир.pdf 1992 Изтегли документ с име "Проект на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Радомир.pdf"
Мотиви.pdf 1117 Изтегли документ с име "Мотиви.pdf"
Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г.. 24 02 22.docx (1) (Автозаписан).pdf 1800 Изтегли документ с име "Програма за развитие на туризма в община Радомир за периода 2021-2027 г.. 24 02 22.docx (1) (Автозаписан).pdf"
Мотиви към Програма за развитие на туризма.pdf 1171 Изтегли документ с име "Мотиви към Програма за развитие на туризма.pdf"
Мотиви МДТ.pdf 1461 Изтегли документ с име "Мотиви МДТ.pdf"
Проект за изменение и допълнение на наредба за МДТ.pdf 2392 Изтегли документ с име "Проект за изменение и допълнение на наредба за МДТ.pdf"
motivi kum naredba.pdf 2048 Изтегли документ с име "motivi kum naredba.pdf"
naredba taksi i ceni.pdf 2518 Изтегли документ с име "naredba taksi i ceni.pdf"
motivi.pdf 2616 Изтегли документ с име "motivi.pdf"
naredba za simvolite i znacite.pdf 2255 Изтегли документ с име "naredba za simvolite i znacite.pdf"
reshenie 415.pdf 1702 Изтегли документ с име "reshenie 415.pdf"
naredba mdt new.pdf 1757 Изтегли документ с име "naredba mdt new.pdf"