Информация за проекти

Дата на публикуване: 16.10.2014 06:50
ИНТЕРВЮ с г-жa Eмилия Bacилeвa, диpeĸтop нa ДГ „Paдoмиpчe“, гp. Paдoмиp, бeнeфициeнт пo пpoeĸт „Hиe знaeм и мoжeм“ пo OΠ „Hayĸa и oбpaзoвaниe зa интeлигeнтeн pacтeж“, пpeд в-ĸ „Bяpa“

27.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Удължаване на проект BG05M9OP001-6.002-0116 "Патронажна грижа + в Община Радомир"

01.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Продължаване на изпълнението на услугата "Топъл обяд" по проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Радомир"


31.12.2021 год.
В изпълнение на Дейност 5 „Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност“ по Проект BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C02 ’’СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, бе изработен филм за изпълнението на проекта, включващ всички дейности и постигнати резултати.

   ФИЛМ


04.11.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир сключи Административен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: МКИЦ „Европа“ и ЦПЛР-ОДК- гр. Радомир“, по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Радомир-Земен“


02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0003
21.05.2021 год.  
О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности"

Община Радомир в качеството ѝ на партньор по проект № BG05M2OP001-3.009-0003 „За нови компетентности“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намеритеТУК  


02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0001

                         О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности“

Община Радомир в качеството ѝ на партньор по проект № BG05M2OP001-3.009-0001 „Ние правим и можем“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.
  2. Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК.


 
02.06.2021 год. ПРОТОКОЛ за избор на „ПСИХОЛОГ“ и ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ по проект № BG05M2OP001-3.009-0002

                      О Б Я В Л Е Н И Е относно осъществяване на подбор на длъжностите „Психолог“ и експерт „Образователни дейности“

Община Радомир в качеството ѝ на бенефициент по проект № BG05M2OP001-3.009-0002 „Заедно се учим и растем“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05M2OP001-3.009 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“, обявява конкурс за заемане на длъжностите:

  1. „ПСИХОЛОГ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

  1. ЕКСПЕРТ „ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 лице на граждански договор.

Срок за работа: от юни 2021 г. до ноември 2022 г.

Повече информация можете да намерите ТУК.
07.05.2021 год. СТАРТИРА НАБИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА РАДОМИР”.
                           ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
За НАПРАВЛЕНИЕ 1 – дейност патронажна грижа
Длъжност "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"
Заявление
Автобиография
Декларация за обработка на личните данни

За ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА 
Заявление
Декларация за обработка на личните данни

За НАПРАВЛЕНИЕ 2 – дейност превенция на covid-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности
Длъжност "ХИГИЕНИСТ" и "САНИТАР"

Заявление
Автобиография
Декларация за обработка на личните данни29.04.2021 год. Община Радомир започва изпълнението на проект „Патронажна грижа + в Община Радомир“

Община Радомир  от 01.05.2021г. започва изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Радомир“. Това стана възможно, след като кметът Пламен Алексиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура БФП: BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –2020 г.


12.04.2021 год. Проект «Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир» 

Приключи успешно проект «Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир», Договор № BG05M9ОP001-1.060-0001-C01 с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», процедура BG05M9ОP001-1.060 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.1.3 «Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи чрез Водено от общностите местно развитие.09.04.2021 год. УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАВНОСТОЕН ЖИВОТ" В ОБЩИНА РАДОМИР


22.12.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ относно кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
                           ДЕКЛАРАЦИЯ
                           ЗАЯВЛЕНИЕ


30.11.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ БЕНЕФИЦИЕНТ ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0002
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0003
                           ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЬОР ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-3.009-0001
На 17.11.2020 г. община Радомир подписа тристранен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект "Заедно се учим и растем". Проектът се реализира чрез съвместно партньорство с Детска градина "Слънце" гр. Радомир.


16.10.2020 год. ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА" В ОБЩИНА РАДОМИР“


07.11.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ за проект "Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
20.12.2019 год. „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
23.01.2020 год. ОБЯВА за провеждане на интервю от целевите групи на пазара на труда
                        ПРОТОКОЛ 1
04.02.2020 год. ПРОТОКОЛ 2

                    

06.12.2019 год. ОБЩИНА РАДОМИР СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ "ШАНС ЗА РАВНОСТОЕН ЖИВОТ"

18.05.2018 год. ОБЩИНА РАДОМИР СПЕЧЕЛИ НОВ ПРОЕКТ ПО ОПРчР

01.12.2017 год. Община Радомир изпълнява проект „Реконструкция и ремонт на ОУ „Христо Смирненски“, гр. Радомир. Проектът се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, Мярка 7: Основни услуги и обновяване на селата в селските райони.

18.10.2017 год. ПОСЕЩЕНИЕ В ОСЛО НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР Г-Н ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ

17.10.2017 год. ОБЩИНА РАДОМИР УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО СХЕМА "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ"

09.10.2017 год. ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР"

05.10.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧЕН ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА РАДОМИР, ЧРЕЗ ПРИСПОСОБЯВАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА"

26.06.2017 год.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННА РЕАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ С УВРЕЖДАНИЯ


28.11.2016 год. ОБЩИНИТЕ - ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА "ПРИЕМИ МЕ 2015" ВЕЧЕ СА 150


25.11.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР05.10.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


06.07.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВОРЕНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА ПО ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"


31.03.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "ПРИЕМИ МЕ 2015"

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА"

  

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "ГРИЖА ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА РАДОМИР" НА 15.01.2016 Г.

 

ПРОЕКТ "НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ГРИЖА" ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020 ГОД.


ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА РАДОМИР


ЩЕ СЕ СЪЗДАДЕ СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ПРЕДОСТАВЯЩО СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА В ОБЩИНА РАДОМИР


СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАН ВОДЕН ПРОЕКТ ЗА ГРАД РАДОМИР


СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ПО ОПАК


Наименование Брой тегления
Удължаване на Патронажна грижа.pdf 589 Изтегли документ с име "Удължаване на Патронажна грижа.pdf"
Съобщение Топъл обяд.pdf 547 Изтегли документ с име "Съобщение Топъл обяд.pdf"
Съобщение.pdf 1062 Изтегли документ с име "Съобщение.pdf"
Патронажна грижа + 1.pdf 1229 Изтегли документ с име "Патронажна грижа + 1.pdf"
Proekt 03.pdf 1085 Изтегли документ с име "Proekt 03.pdf"
Proekt 02.pdf 970 Изтегли документ с име "Proekt 02.pdf"
Proekt 01.pdf 908 Изтегли документ с име "Proekt 01.pdf"
МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf 1129 Изтегли документ с име "МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf 994 Изтегли документ с име "МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf"
МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf 1032 Изтегли документ с име "МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf 1225 Изтегли документ с име "МИГ002 Обява_ Външни експерти.pdf"
МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf 1085 Изтегли документ с име "МИГ001 Обява_Външни експерти.pdf"
Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf 1131 Изтегли документ с име "Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf"
МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf 806 Изтегли документ с име "МИГ003 Обява_ Външни експерти.pdf"
Декларация-лични данни.docx 946 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Заявление - потребител-приложение 1.doc 999 Изтегли документ с име "Заявление - потребител-приложение 1.doc"
Декларация-лични данни.docx 1162 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Автобиография- санитар.docx 1023 Изтегли документ с име "Автобиография- санитар.docx"
Заявление санитар-приложение 3.doc 1056 Изтегли документ с име "Заявление санитар-приложение 3.doc"
Декларация-лични данни.docx 1219 Изтегли документ с име "Декларация-лични данни.docx"
Автобиография дом. помощник.docx 1102 Изтегли документ с име "Автобиография дом. помощник.docx"
Заявление ДП-приложение2.doc 1297 Изтегли документ с име "Заявление ДП-приложение2.doc"
Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект.pdf 1039 Изтегли документ с име "Стартира набиране на документи за подбор на персонал по проект.pdf"
Proekt bezrabotni i neaktivni lica.pdf 657 Изтегли документ с име "Proekt bezrabotni i neaktivni lica.pdf"
Патронажна грижа +.pdf 1161 Изтегли документ с име "Патронажна грижа +.pdf"
Публикация2.pdf 1678 Изтегли документ с име "Публикация2.pdf"
Partnyor BG05M2OP001-3009-0001.pdf 1416 Изтегли документ с име "Partnyor BG05M2OP001-3009-0001.pdf"
Partnyor BG05M2OP001-3009-0003.pdf 1424 Изтегли документ с име "Partnyor BG05M2OP001-3009-0003.pdf"
Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf 1374 Изтегли документ с име "Beneficient BG05M2OP001-3009-0002.pdf"
Attacment_PDF_ls1.pdf 1746 Изтегли документ с име "Attacment_PDF_ls1.pdf"
Attacment_PDF_ls.pdf 1449 Изтегли документ с име "Attacment_PDF_ls.pdf"
Attachment_PDF.pdf 1237 Изтегли документ с име "Attachment_PDF.pdf"
Проект Компонент 4.pdf 1948 Изтегли документ с име "Проект Компонент 4.pdf"
4.pdf 1509 Изтегли документ с име "4.pdf"
3.pdf 1118 Изтегли документ с име "3.pdf"
Webpage publication (Partner)_MIG002.pdf 2197 Изтегли документ с име "Webpage publication (Partner)_MIG002.pdf"
Заявление 1859 Изтегли документ с име "Заявление"
Декларация 1539 Изтегли документ с име "Декларация"
Информация.pdf 1797 Изтегли документ с име "Информация.pdf"

Анкета