Обяви и съобщения

Дата на публикуване: 30.05.2019 09:35
Важна информация относно ПРИЕМЕН ДЕН НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩ. АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА ОТ 28.10.2021-11.11.2021 Г.
Важна информация относно ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА
ПРИЕМЕН ДЕН НА КМЕТА

БЛАНКА на искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка 
БЛАНКА на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена проверка 
СПРАВКА за извършената работа по експлоатационни звена във "ВиК" ООД - Перник на 20.09.2022 год. 


16.09.2022 год.  Заповед №717/13.09.2022 год. на Кмета на община Радомир относно заличаване на адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес


25.08.2022 год. 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 147, прието с протокол №7 от 28.06.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на ПУП – изменение за план на улична регулация, план за регулация и план за застрояване в обхват на УПИ V-за стопански дейности, кв.190, ПИ 61577.505.4 по КК на гр. Радомир, УПИ V-за стопански дейности, кв.191, ПИ 61577.505.2232 по КК на гр. Радомир, УПИ VІ-за стопански дейности, кв.191, ПИ 61577.505.2233 по КК на гр. Радомир, УПИ VІІІ-за стопански дейности, кв.190, ПИ 61577.505.14 по КК на гр. Радомир и част от улица „Градина“ между ОТ 731-732, като всичките УПИ се обединяват в един общ УПИ V, който се отрежда за „стопански дейности“. С плана за застрояване се определя зона за застрояване по ограничителни линии при условията на зона Пп.

                              ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПП         /подробен устройствен план – парцеларен план/ за кабелизиране на съществуващ ВЛ 20kV за захранване на съществуващ трафопост ТП „Кондофрей“ в с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник.          Трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия започва от съществуващ ЖР  стълб разположен в ПИ 38265.2.8, преминава през него и продължава през урбанизираната територия на с. Кондофрей до съществуващ ТП „Кондофрей“.

                               ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПЗ          /подробен устройствен план – план за застрояване/ за ПИ 38265.60.4 и ПИ 38265.34.83 по КК на с.Кондофрей, ПИ 36566.23.4 по КК на с. Касилаг и ПИ 29060.42.1 и ПИ 29060.42.2 по КК на с.Жедна, общ. Радомир, обл. Перник. С проекта се предвижда изменение и разширение на терена на летището да се изгради фотоволтична централа и прилежащата и ифраструктура.


24.08.2022 год. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за срок от 5 /пет/ години


19.08.2022 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ НА 20.08.2022 год.


09.08.2022 год. ЗАПОВЕД 
относно сключване на споразумения в землищата на община Радомир на основание чл. 37В, ал.1 
от ЗСПЗЗ


28.07.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и чл. 61 от АПК, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 631/27.07.2022 год. на Кмета на Община Радомир за одобряване на ПУП-ПП за външно ел.захранване на Семеен  хотел с ресторант в УПИ І-207009 с. Стефаново, общ. Радомир, обл. Перник.


27.07.2022 год. Заповед № РД-04-146/25.07.2022 г. на 
Директор на ОД „Земеделие“ – Перник относно откриване на първа процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ, като право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота, обект на търга
                          ДОКУМЕНТИ за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 56з, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ.


12.07.2022 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Пръскане срещу комари на територията на Община Радомир

11.07.2022 год. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от Община Радомир по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една/ година

05.07.2022 год. 
На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и чл. 61 от АПК, Ви съобщаваме, че е издадена заповед 637/27.09.2022 год. на Кмета на Община Радомир за одобряване на ПУП-ПП за реконструкция на довеждащ водопровод Ф400 за гр. Радомир от изравнителна шаха – 25 куб.м. след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000 куб.м. за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение.23.06.2022 год. 
ОБЯВЛЕНИЕ 
на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 124, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР   /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 198 – 65 – 68 – 69 – 70 - 71 и улица с ОТ 64 - 65 по действащия регулационен план на с. Гълъбник, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната регулация на част от кв.42, част от кв.43 и част от кв.47
                         ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 129, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на  ПУП – ПР  /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 301 – 305 и улица с ОТ 310 – 302 по действащия регулационен план на с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната регулация на част от кв.69 и част от кв.70
                         ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 128, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР   /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 75 – 76 - 78 по действащия регулационен план на с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник, като същата се закрива и се проектира нова улица с ОТ 75а – 76а – 77а в съответствие със съществуващата на място. С това се променят и уличната и дворищна регулация на УПИ І – за училище в кв.11, УПИ VІІ-240, УПИ ХІV-239,267, УПИ Х-267 и УПИ ХІ-268 в кв.31 и УПИ І-305, УПИ ІІ-306 и УПИ ІІІ-307 в кв.34. Създават се два нови УПИ ХV в кв.31 и УПИ ХХІV в кв.34, които се отреждат „за озеленяване“
                         ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 127, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на ПУП – ПР   /подробен устройствен план – план за регулация / за кв. 194, кв.195 и  кв.209 по действащия регелационен план на гр. Радомир, обл. Перник
                        ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 125, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за  изменение на ПУП – ПР  /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 121а – 122, улица с ОТ 202 – 200 -122 и улица с ОТ 202 – 204 – 205 – 206 - 207 по действащия регулационен план на с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната и дворищната регулация на част от кв.43, част от кв.28а и част от кв.81а
                         ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 126, прието с протокол №6 от 31.05.2022г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на проект за изменение на уличната и дворищна регулация част от кв.91 и изменение на уличната регулация на част от кв.92 по улица с ОТ 14 - 368 – 369 – 370 – 372 – 20 по действащия регулационен план на гр. Радомир, обл. Перник16.06.2022 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ и чл. 61 от АПК, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 481/15.06.2022 год. на  Кмета на Община Радомир за одобряване на ПУП-ПР /Подробен устройствен план – план регулация/ за терен за озеленяване в обхват между кв.12  и кв.13 по действащия регулационен план на гр. Радомир, кв.Върба, общ. Радомир, обл. Перник, като с плана за регулация се открива нова улица  с ОТ 34а-46а, която съществува на място, като се заличава терен отреден за озеленяване.

16.06.2022 год. Заповед №486 от 16.06.2022 год. ОТНОСНО: Обявяване на настъпване на етап "Восъчна зрялост" на посевите от зърнено-житни култури на територията на община Радомир

15.06.2022 год. ПРОЕКТ ЗА ОРАЗМЕРЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СОЗ
                           За обект: Каптиран естествен извор „Орлите“, служещ за водоснабдяване на хижа „Орлите“, град Радомир, община Радомир


07.06.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР      /подробен устройствен план – план за регулация / за създаване на две нови улици: първата между  ОТ 175А - ОТ 175Б, и втората между ОТ 290А - ОТ 290Б, по действащия регулационен план на с. Друган, общ. Радомир.

07.06.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПП      /подробен устройствен план – парцеларен план/ за външно ел. захранване на Семеен хотел с ресторант в УПИ І-207009, с. Стефаново, общ. Радомир. 


09.06.2022 год. Заповед №470/09.06.2022 год. относно заличаване на адресни регистрации
07.06.2022 год. Заповед №465/07.06.2022 год. относно назначаване на комисия за проверка на адресни регистрации 


09.06.2022 год. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от Община Радомир по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една/ година


25.05.2022 год. ЗАПОВЕД № 429 от 23.05.2022 год.  на Кмета на община Радомир относно задействане на сиренните системи със сигнал "Въздушна опасност" на 02.06.2022 год. 

13.05.2022 год. 
ОБЯВЛЕНИЕ 
Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен проект за изменение на ПУП – ПР  /подробен устройствен план – план за регулация / за кв. 194, кв.195 и  кв.209 по действащия регелационен план на гр. Радомир, обл. Перник.


09.05.2022 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Пръскане срещу комари на територията на Община Радомир

29.04.2022 год. ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади 2022 год. 


29.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОНОСНО: Извършване на обработка на тревни площи против кърлежи

19.04.2022 год. ЗАПОВЕД №РД-48/08.04.2022 год. на Областния управител на Област Перник ОТНОСНО: Определяне на пожароопасен сезон в горските територии

19.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП-ПР /подробен устройствен план – план за регулация/  за изменение на улица от 75 – 76 – 78 по действащия регулационен план на с. Извор, общ. Радомир, обл. Перник
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване/ за ПИ 61577.506.558, 61577.71.12, 61577.69.52, 61577.69.53 и 61577.506.1036 по одобрената КК за землището на гр. Радомир, обл. Перник и УПИ II-552 и III-550, кв. 49 по действащия регулационен план на гр. Радомир, кв. Върба, обл. Перник

15.04.2022 год. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от Община Радомир по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една/ година

08.04.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Приемен ден на Юлия Иванова и Зорница Стратиева (Народни представители в 47-то НС от 14 МИР) с жителите на Община Радомир

25.03.2022 год. ЗАПОВЕД № 248/24.03.2022 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес

24.03.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП – ПП /парцеларен план/ за реконструкция на довеждащ водопровод ф400 за гр. Рдомир, обл. Перник от изравнителна шахта – 25 куб.м. след ПС „Опалово“ в с. Друган до НВ 3000куб.м. за Н.З. гр. Радомир по съществуващо положение


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП – ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на уличната и дворищна регулация част от кв.91 и изменение на уличната регулация на част от кв.92 по улица с ОТ 14 - 368 – 369 – 370 – 372 – 20 по действащия регулационен план на гр. Радомир, обл. Перник


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП – ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 301 – 305 и улица с ОТ 310 – 302 по действащия регулационен план на с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната регулация на част от кв.69 и част от кв.70


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП – ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 198 – 65 – 68 – 69 – 70 - 71 и улица с ОТ 64 - 65 по действащия регулационен план на с. Гълъбник, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната регулация на част от кв.42, част от кв.43 и част от кв.47


СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО:
Изработен проект за изменение на ПУП – ПР /подробен устройствен план – план за регулация/ за изменение на улица с ОТ 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 121а – 122, улица с ОТ 202 – 200 -122 и улица с ОТ 202 – 204 – 205 – 206 - 207 по действащия регулационен план на с. Дрен, общ. Радомир, обл. Перник, като се засяга уличната и дворищната регулация на част от кв.43, част от кв.28а и част от кв.81а

13.03.2022 год. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Радомир


17.02.2022 год. КАМПАНИЯ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА СТАРИ ХОРА ", „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ“ с. ИЗВОР И „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ“ кв. ВЪРБА, гр. РАДОМИР


08.02.2022 год. ЗАПОВЕД № 79 / 03.02.2022 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес


23.01.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Предупреждение от първа степен (жълт код) за студено време с отрицателни дневни температури и силен вятър с пориви до 20 m/s в област Перник за 24.01.2022 год.

МЕТЕОПРОГНОЗА за 24.01.2022 год.


19.01.2022 год. СЪОБЩЕНИЕ /ОБЯВЛЕНИЕ/ ОТНОСНО: Изработен проект за изменение на ПУП


11.01.2022 год. ОБЯВА ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, стопанисвани от община Радомир по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ , за срок от 1 /една/ година

31.12.2021 год. Съобщение за провеждане на Кулинарен конкурс

30.12.2021 год. Съобщение за организирана среща „Изработване на коледна украса“.

30.12.2021 год. Съобщение покана за провеждането за заключително мероприятие – Дейност 5

29.12.2021 год. Съобщение за организирана среща „Моя любим сезон"

23.12.2021 год. Съобщение за организирана среща „Знаем ли предците си“

23.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Пети семинар – Дейност 4

22.12.2021 год. Съобщение 
за организирана среща „Моето семейство“

22.12.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на Осма родителска среща – Дейност 4

21.12.2021 год. Съобщение 
за организиране на среща „Разделно събиране“.

21.12.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на Четвърти семинар – Дейност 4 

20.12.2021 год. Съобщение 
за организиране на среща Български народни танци – „Надиграване с ръченица“

20.12.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на Седма родителска среща – Дейност 4

17.12.2021 год. Съобщение 
за провеждане на среща Работа с естествени материали – „Даровете на природата“.

17.12.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на Шеста родителска среща – Дейност 4

17.12.2021 год. ЗАПОВЕД № 944 / 17.12.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Да не се приемат заявления за предоставяне на бързи и експресни услуги поради оптимизиране на персонала във връзка с извънредна обстановка, считано от 15.12.2021 год. до 31.12.2021 год.

16.12.2021 год. Съобщение 
за провеждане на среща Рисувай с мен – „Аз художника“

16.12.2021 год. Съобщение за откриване на изложба на детски рисунки в ДГ“Осми март“

15.12.2021 год. Съобщение за провеждане на среща „Моят любим спорт“

15.12.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на Пета родителска среща – Дейност 4

14.12.2021 год. Съобщение 
за провеждане на среща „На пикник Мама татко и аз“

14.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Втори семинар – Дейност 4
                           Съобщение за откриване на изложба на детски рисунки в ДГ “Радомирче“
                           Съобщение за откриване на изложба на детски рисунки в ДГ“Слънце“

13.12.2021 год. Съобщение за организиране на среща „Безопасно движение“.

13.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Четвърта родителска среща – Дейност 4

10.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Трета родителска среща – Дейност 4

09.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Втора родителска среща – Дейност 4


09.12.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ ЗА КУЛИНАРЕН КОНКУРС

08.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Първи семинар – Дейност 4

07.12.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Първа родителска среща – Дейност 4

07.12.2021 год. ЗАПОВЕД № 908/ 07.12.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Сключване на договори за наем на имоти с начин на трайно ползване - полски пътища за стопанската 2021-2022 год.


 Предупреждение ОТНОСНО: За 07.12.2021 г. е в сила оранжев код (втора степен) в 3 области в страната и жълт код (първа степен) за 17 области в страната за значителни валежи и силен вятър
 Метеопрогноза


03.12.2021 г. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изплащане на възнагражденията на СИК/ПСИК на територията на Община Радомир


12.11.2021 год.   ЗАПОВЕД № 834/11.11.2021 г. на Кмета на Община Радомир относно съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2022г. до 31.12.2022г., което ще се проведе на 14.12.2021 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на общината.

                            ПЛАН СМЕТКА
 
                           ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ

29.10.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на Фотографска изложба – Дейност 5

26.10.2021 год. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТ ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ


04.10.2021 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС НА СЛЕДНИТЕ ЛИЦА...


24.09.2021 год.  ЗАПОВЕД № 703 от 24.09.2021 год. на Кмета на Община Радомир относно заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица...


10.09.2021 год. ОБЯВА Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „СТОПАНИТЕ БГ“ ЕООД има инвестиционно предложение за „Изграждане на оранжериен комплекс „Бърдище“ в поземлен имот с идентификатор 69239.151.83 в землището на с. Стефаново, община Радомир, област Перник.

                            ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


09.09.2021 год. ОБЯВА Община Радомир уведомява жителите на Общината, че „ЕВРОБИЛД“ ООД има инвестиционно предложение за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия на територията на Завод за тежко машиностроене /ЗТМ/ „Червена могила“ – имот с идентификатор 61577.601.32.1 в землището на гр. Радомир, община Радомир, област Перник.
                           ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021:

Преброяване 2021 ще се състои между 7 септември и 3 октомври 2021 г.

В 00:00 ч. на 7 септември започва електронното преброяване, което ще продължи до 24:00 ч. на 17 септември.

Всеки човек, живеещ на територията на страната, ще може да преброи себе си и семейството си, като попълни онлайн преброителна карта, достъпна на адрес: www.census2021.bg .

Попълването на картата е бързо и лесно - необходими са само компютър, таблет или мобилен телефон, свързани с интернет, български документ за самоличност, ЕГН и валидна електронна поща (e-mail).

Във връзка с епидемиологичната обстановка и предвид въведените противоепидемични мерки, Ви призоваваме заедно да подходим отговорно и да подпомогнем извършването на Преброяването във възможно най-безопасна среда с грижа за здравето на населението!


11.08.2021 год. ЗАПОВЕД № 600/11.08.2021 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Насрочване на непроведен търг на 30.07.2021 год., който да бъде проведен на 27.08.2021 год. от 10:30 ч.


06.08.2021 год. ЗАПОВЕД № РД-04-225/05.08.2021 год. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Определяне на комисии по землища във връзка със създаването на масиви за ползване по реда на чл. 37в от ЗСПЗЗ на територията на Община Радомир


05.08.2021 год. ЗАПОВЕД № РД-122/03.08.2021 год. на Областния управител на Област Перник ОТНОСНО: Изменение на Заповед № РД-48/13.04.2021 год. за пожароопасен сезон


30.07.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че с решение № 119, прието с протокол №6 от 29.06.2021г. на Общински съвет „Радомир“, обл. Перник за одобрение на ПУП-ПР за УПИ ІII-„за поща, клуб, магазини за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница“, кв. 32 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Кондофрей, общ. Радомир.


30.07.2021 год. УВЕДОМЛЕНИЕ: От 02.08.2021 г. до 04.08.2021 г. /включително/ в часовия интервал от 05.00 ч. до 06.30 ч. на територията на община Радомир ще се извършат дезинсекционни дейности, против бълхи, комари и кърлежи. Обработката ще се извърши с препарат, одобрен от БДС.


05.07.2021 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: Обявяване на настъпване на етап "восъчна зрялост" за посевите от зърнено-житни култури на територията на област Перник


21.06.2021 год. На 26 юни 2021 год. /събота/ град Брезник ще бъде домакин на Първо Западно фермерско тържище.

Мащабното събитие е първото по рода си събитие в Област Перник, което цели да събере на едно място малки и средни местни земеделци, животновъди и занаятчии, които да предложат своите продукти и услуги на гостите от околните градове и села.
Заповядайте!

01.06.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на мероприятието „Ден на талантите“

01.06.2021 год. ЗАПОВЕД № 394 от 01.06.2021 год. на Кмета на община Радомир относно задействане на сиренните системи със сигнал "Въздушна опасност" на 02.06.2021 год. 


31.05.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на мероприятието „Моят любим анимационен герой“
                           Съобщение 3 за провеждане на Фотоконкурс – Дейност 5

24.05.2021 год. Покана за провеждане на празничен концерт „24 май“ – Дейност 5

21.05.2021 год. Заповед № 353 от 13.05.2021 г. относно публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост и земеделски земи от общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ


21.05.2021 год. ЗАПОВЕД №366 от 20.05.2021 год.  на Кмета на община Радомир относно заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица...
                         


17.05.2021 год. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - „МАРКИРАНЕ НА НАСАЖДЕНИЯ И ДЪРВЕТА ЗА СЕЧ В ГОРИ СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР“ В ОБЕКТ №2201 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЗВОР


12.05.2021 год. ОБЯВА ОТНОСНО: Стартиране на нова социална услуга "Асистентска подкрепа" и прием на документи от кандидати за потребители и кандидати за длъжност "Социален асистент" към социалната услуга

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА":
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ" КЪМ СОЦИАЛНА УСЛУГА "АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА":
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ"
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТ "СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ"


07.05.2021 год.  ОБЯВЛЕНИЕ от Бюро по труда Перник ОТНОСНО: Прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности

02.05.2021 год. Покана за провеждане на празничен концерт „Великден“ – Дейност 5


29.04.2021 год. ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ


29.04.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на мероприятието „ПЪСТЪР ВЕЛИКДЕН“


27.04.2021 год. Съобщение – покана за провеждане на мероприятието „Спортен празник“

21.04.2021 год. Съобщение – покана 
за провеждане на мероприятието „Пролетни празници на различните етноси“
15.04.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в община Радомир е предоставен проект за  ПУП-ПР за изменение на регулационнея план на с. Кондофрей.

29.03.2021 год. ОБЯВА за провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следните имоти - частна общинска собственост, във връзка със Заповед № 248/26.03.2021 г. на Кмета на Община Радомир.


24.03.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 171/25.02.2021 год. на Кмета на Община Радомир за одобрение на проект за  ПУП-ПЗ за землището на с. Кошарите.
                         ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 174/25.02.2021 год. на Кмета на Община Радомир за одобрение на проект за  ПУП-ПР за гр. Радомир.
                        ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 32/25.01.2021 год. на Кмета на Община Радомир за одобрение на проект за  ПУП-ПР за с. Дебели лаг.


20.03.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представена скица-проект от Снежанка Дойчинова за изменение на кадастралния план на с. Долна Диканя.


05.03.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че е издадена заповед № 172/25.02.2021 год. на Кмета на Община Радомир за одобрение на проект за  развеляне на ПИ №16 по кадастралния план на с. Гълъбник.

03.03.2021 год. Покана за провеждане на празничен концерт „3 март“ – Дейност 5

01.03.2021 год.  ОБЯВЛЕНИЕ Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG00010 12 „Земен“.
                           ИНФОРМАЦИЯ
                           ОБЯВЛЕНИЕ Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000308 „Верила“.
                          ИНФОРМАЦИЯ

          


23.02.2021 год. ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представен проект за ПУП-ИПР на действащия план на с.Горна Диканя в обхват УПИ VII-1632, УПИ X-1632 и УПИ VIII -1633, като с проекта за изменение на плана за регулация, парцелните граници се поставят в съответствие с имотните на ПИ 1632 и се образуват нови  УПИ VII-1632, УПИ X-1632 и УПИ VIII-1633 в кв.204, всичките за жилищно строителство.
                        ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представен проект от Ангел Стефанов Зарков за ПУП-ПРЗ на ПИ 61577.20.40 по КККР на гр.Радомир за обособяване на УПИ XIV- за стопански и обслужващи дейности, кв.7 по регулационния план на гр.Радомир, общ. Радомир.
                        ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представен проект от Румен Ангелов Андреев, за ПУП-ПРЗ на ПИ 23649.44.25  от КККР за землището на с.Дрен, общ. Радомир, за промяна предназначението на поземления имот от земеделска земя, в урбанизирана територия за жилищно строителство.
                        ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представен проект от Венета Владимирова за ПУП-ПР на УПИ № II-852,853 по действащия регулационен план на с.Стефаново, като проекта предвижда разделянето му на три нови УПИ: УПИ XIII-852, УПИ XIV-852 и УПИ XV-853, предназначението на имотите е „за жилищно строителство“.

 


05.02.2021 год. СЪОБЩЕНИЕ за извършване на дърводобив от ТП "ДГС" Радомир 


27.01.2021 год. ПОКАНА за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Радомир за 2021 год.
                          На основание чл.84,ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с изпълнението на чл.25,ал.4 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Радомир, Кани жителите на общината, представители на местния бизнес,  Неправителствени организации и всички заинтересовани лица на 04 Февруари 2021 г. /четвъртък/ от 17.30 ч. в залата на Читалище „Напредък“ гр. Радомир НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2021 г. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината: obshtinaradomir@abv.bg,  както и в писмен вид  в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

                           РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИ-БЮДЖЕТ 2021 год.
                           РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИ-БЮДЖЕТ 2021 год.
                           КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-БЮДЖЕТ 2021 год.
 


20.01.2021 год. Заповед № 13 от 13.01.2021 г. на Кмета на община Радомир относно сключване на договори за наем с община Радомир за стопанската 2020/2021 год. -полски пътища.


18.01.2021 год. Заповед № 23 от 18.01.2021г. на Кмета на община Радомир относно отмяна на бедствено положение за част от територията на община Радомир.


13.01.2021 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯ 2021 относно сроковете за подаване на декларации и плащане на данъци и осигурителни вноски, адреса и работното време на приходната администрация в гр. Перник, името на съответната обслужваща банка и IBAN на банковите сметки на офис/ТД на НАП с кодовете за вид плащане по сметки.

07.01.2021 год. Съобщение 2 за провеждане на Фотоконкурс – Дейност 5

04.01.2021 год. ОБЯВА относно прием на документи за следната свободна позиция Консултант образователни затруднения по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир”
                           ДОКУМЕНТИ
                           ОБЯВА относно прием на документи за следните свободни позиции Педагог, Психолог, Медиатор по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир”                      
                           ДОКУМЕНТИ
                           ОБЯВА относно прием на заявления за създаване на клуб на родителя  по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир”                               
                          ДОКУМЕНТИ
 
                         ОБЯВА относно прием на документи за следната свободна позиция ръководител на клуб на родителя по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир”   
                          ЗАЯВЛЕНИЕ


31.12.2020 год. Заповед № 886 от 31.12.2020 год. на Кмета на Община Радомир относно забраняване провеждането на организирани събития по повод „Сурвакарските празници 2021 г.“ през месец януари14.12.2020 год. ЗАПОВЕД № 855/14.12.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно сключване на договори за наем с община Радомир за стопанската 2020/2021 год. -полски пътища


11.12.2020 год. ПРИЗИВ към жителите на общината, във връзка със закритото сметище за твърди битови отпадъци в мах. „Петрово“, с. Кошарите, община Радомир, област Перник /заповед на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Перник № РД – 17 /03.02.2016г./


11.12.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно съобщение от  Министерството на околната среда и водите, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001375 „Острица.
 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ


27.11.2020 год. Съобщение - покана за провеждане на мероприятието „Бъди активен“

18.11.2020 год. ЗАПОВЕД №812/18.11.2020 ГОД. ОТНОСНО: Ограничаване на предоставянето на бързи и експресни услуги от Отдел "Устройство на територията", "Местни данъци и такси" и "Административно обслужване" в срок до 30 ноември 2020 г.13.11.2020 год. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕННА КОНСУЛТАЦИЯ

                           ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
                           ПЛАН СМЕТКА
                           ЗАПОВЕД №792/12.11.2020 г. на Кмета на Община Радомир относно съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект за решение за определяне на размера на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2021г. до 31.12.2021г., което ще се проведе на 15.12.2020 г. от 11:00ч. в заседателната зала на общината.


10.11.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ  на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че в Община Радомир е представен проект на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ - за „тенис клуб“ и УПИ Х – за „атракции“, кв.183 по действащия регулационен план на гр. Радомир, обл. Перник, като се променя дворищно регулационната граница между тях. Също така се променя и дворищната регулация между новообразувания УПИ Х-218 и УПИ ХІ- за „гастролиращ цирк, панаири и други“ и част от уличната регулация на улица с ОТ 515 – 570, като новата регулационна линия минава по имотната граница от кадастралната карта.


09.11.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по-нататък само „търг“/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ, за срок от 1 година 


05.11.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ относно извършване на дератизация срещу вредни гризачи на 06.11.2020 год. от 9:30 ч. на територията на община Радомир


05.11.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ късаещо собствениците на кладенци, сондажи, каптирани извори и дренажи в община Радомир, които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, трябва да ги регистрират до 27 ноември 2020г.


04.11.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ  относно откриване на процедура по съставянето на проект на бюджет за 2021 г.
                           ЗАПОВЕД №775/04.11.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно откриване на процедура по съставянето на проект на бюджет за 2021 г.


03.11.2020 год. ЗАПОВЕД по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землището на с. Радибош.


03.11.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Николаево, с. Борнарево, с. Кошарите и с. Беланица, община Радомир.


03.11.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Житуша, с. Прибой и с. Поцърненци, община Радомир.29.10.2020 год. ЗАПОВЕД № 768/29.10.2020 год.  на Кмета на Община Радомир относно определяне вида на услугите по чл.62 от ЗМДТ, които ще се извършват от Община Радомир 01.01.2021-31.12.2021г...


26.10.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Жедна, с. Горна Диканя - обработваема земя и трайни насаждения, с. Копаница, с. Бобораци и с. Гълъбник, община Радомир


22.10.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Владимир, с. Касилаг, с. Кондофрей в община Радомир


22.10.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Дрен, с. Стефаново, с. Негованци, с. Долна Диканя в община Радомир


19.10.2020 год. ЗАПОВЕДИ по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020-2021 година за създаване на масиви за ползване за землищата  с. Долни Раковец, с. Друган, с. Старо село, с. Червена могила, с.Чуковец в община Радомир.

10.10.2020 год. Покана за провеждане на празничен концерт „Ден на бозата“ – Дейност 5

07.10.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД- РАДОМИР,  ЗА МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА.


06.10.2020 год. ОБЯВА Във връзка със стартиране на процедурата за създаване на масиви за ползване в землищата на Община Радомир, съгласно изискването на чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
                           ЗАПОВЕД 
№ 351/05.10.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Перник
                          ГРАФИК за провеждане на заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ.


28.09.2020 год. Съобщение 1 за провеждане на Фотоконкурс – Дейност 5

16.09.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ, за срок от 1 г.


09.09.2020 год. ЗАПОВЕД №644 от 09.09.2020 г. на Кмета на община Радомир относно ОТМЯНА на Заповед №392 от 28.05.2020 г., с която е наредено заниманията на децата от ДГ "Осми март" да се повеждат в 3В блок на ДГ "Радомирче".


26.08.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ за изземване на имот


14.08.2020 год. ОБЯВА за уведомление на жителите на Общината, че има постъпила Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за „Разширение, на площадка за третиране на отпадъци и монтаж на мобилна машина за сепариране, раздробяване и уплътняване на отпадъци от черни метали“ в гр. Радомир, община Радомир , с възложител – „ВИВА-МЕТАЛ“ ООД


14.08.2020 год. ОБЯВА за уведомление на жителите на Общината, че има постъпила Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на инвестиционно предложение за „Претоварна станция за отпадъци в промишлена зона Червена могила“, в с. Червена могила, община Радомир , с възложител – „ВИВА-МЕТАЛ“ ООД


13.08.2020 год. ОБЯВА за уведомление на жителите на с. Дебели лаг, в изпълнение на Наредба № 13 от 2016г., за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезифекционни и дезинсекционни дейности, че на 16.08.2020г. от 19:00 часа до 20:00 часа ще се проведе третиране. 


10.08.2020 год. ЗАПОВЕД  №584/10.08.2020 г. на Кмета на Община Радомир относно отменяне на Заповед №557/24.07.2020г. за провеждане на търг


05.08.2020 год. ЗАПОВЕД № РД-220/03.08.2020 г. на директора на ОД "Земеделие"-Перник за определяне на комисия във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за община Радомир.


04.08.2020 год. ОБЯВА  относно провеждане на ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по-нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ, за срок от 1 г.


29.07.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ относно извършване на обработка срещу комари на 31.07.2020 год. /петък/ след 21:30ч. на територията на град Радомир. 


28.07.2020 год. Покана за публично обсъждане на отчет за  изпълнението на бюджета на Община Радомир  за 2019 г.
                           Материали за обществено обсъждане
                           Приложение


20.07.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ от Агенцията по заетостта относно започване на консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”


14.07.2020 год. УВЕДОМЛЕНИЕ относно извършване на обработка срещу бълхи на 15.07.2020 год. /сряда/ след 21:30ч. на територията на град Радомир. 


10.07.2020 год. ОБЯВА На основание чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Радомир уведомява жителите на с. Прибой, че в общинска администрация – Радомир е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение за: „Модернизация на железопътната линия Радомир – Гюешево – граница с Република Северна Македония“ с възложител: ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“.


09.07.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ относно променено работно време на Общинска администрация Радомир на 10.07.2020 год. /петък/ от 08:00ч.-15:30ч. поради извършване на дезинсекция.


03.07.2020 год. ОБЯВА относно постъпила в Община Радомир Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС /Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията за извършване на оценка на въздействието върху ОС/ на ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за: „Изграждане на сондажен кладенец в поземлен имот с идентификатор 61577.505.2161 по КК и КР, гр. Радомир, общ. Радомир, обл. Перник.


02.07.2020 год. ЗАПОВЕД №519 от 02.07.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно заличаване на адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на следните лица...


01.07.2020 год. ЗАПОВЕД №508 от 29.06.2020 год. на Кмета на община Радомир относно извършване на проверка на адресната ригестрация по постоянен и настоящ адрес на лица в град Радомир...


30.06.2020 год. ПИСМО от Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Перник относно обявяване настъпването на етап "восъчна зрялост" за посевите от зърнено-житни култури на територията на област Перник. 


25.06.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ относно извършване на обработка срещу комари на 26.06.2020 год в населените места на община Радомир и извършване на обработка срещу кърлежи на 28.06.2020 год. в гр. Радомир


18.06.2020 год. ЗАПОВЕД №472/18.06.2020 год.    на Кмета на община Радомир относно всички разпоредбите на Наредбата по водоснабдителна дейност и обезопасяване на водните площи за осигуряване на безопасността на гражданите при посещения на водните площи, както и за недопускане на инциденти на теиторията на община Радомир...


15.06.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ относно прием на документи от кандидати за включване в мотивационно обучение и консултиране 


08.06.2020 год. ОБЯВА относно ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за отдаване под наем на следните имоти - частна и публична общинска собственост...


08.06.2020 год. ЗАПОВЕД № РД-166/29.05.2020 г.  на Директор на ОД "Земеделие"-Перник относно обявяване на ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН при извършване на дейности в земеделски земи на територията на област Перник за периода от 01.06.2020г. - 30.11.2020г...


05.06.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи


01.06.2020 год. ЗАПОВЕД №397 от 01.06.2020 год. на Кмета на община Радомир относно провеждане на тренировка със задействане на сиренните системи на 02.06.2020 год. от 12:00ч. до 12:02ч.  


29.05.2020 год. ЗАПОВЕД №393 от 29.05.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно отмяна на Заповед №321/09.04.2020г., с която е наредено да не се извършват адресна регистрация по настоящ адрес и издаване на удостоверения по настоящ адрес. 


29.05.2020 год. ЗАПОВЕД №392 от 28.05.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно заниманията от ДГ "Осми март" да се провеждат в 3В блок в ДГ "Радомирче" за неопределено време. 


29.05.2020 год. ЗАПОВЕД №391 от 28.05.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно Възстановяване работата на всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Радомир, считано от 01.06.2020 год. 


21.05.2020 год. ЗАПОВЕД №369 от 21.05.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
                          1. Забраняване ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.
                          2. Утвържваване на режимно водоснабдяване за следните квартали и улици на град Радомир: квартал "Гърляница", ул. "Витоша", ул. "Хайдут Румяна", ул. "Ивайло", ул. "Гаврил Радомир", ул. "Пчелинска", ул. "Никола Вапцаров", както и за село Борнарево и село Николаево, Община Радомир по следния график:
                          2.1 Водоподаване към потребителите от 15:00 часа до 22:00 часа-всеки ден.
                          2.2 Преустановяване на водоподаването към потребителите от 22:00 часа до 15:00 часа-всеки ден.
В случай на задълбочаване на кризата режимът ще бъде променен.


21.05.2020 год. ЗАПОВЕД № 367 от 20.05.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно обявяване на етап "Восъчна зрялост" на посевите на зърнено-житни култури на територията на община Радомир.


15.05.2020 год. ЗАПОВЕД № 357 от 15.05.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
1. Забраняване посещенията в следните обекти на територията на община Радомир: увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения-ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе-сладкарници.
2. Преустановяват се присъствените учебни занятия и всички извънкласни мероприятия /завимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата на територията на община Радомир...


12.05.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 


08.05.2020 год. ОБЯВА ЗА ПАРТНЬОРСТВО


07.05.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на растителнозащитни, дезифекционни и дезинсекционни дейности в периода от 08.05.2020г. до 09.05.2020г. от 7:00 часа до 10:00 часа от ЗП Михаил Димитров Михайлов в площи в местностите „Шипок“ и „Арбанас“.


04.05.2020 год. ОБЯВА ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  за продажба на следните имоти - частна общинска собственост...


24.04.2020 год. ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ


16.04.2020 год. Община Радомир подписа допълнително споразумение с МТСП към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР


14.04.2020 год. Заповед № РД 61/10.04.2020 г.  на Областния управител на област Перник относно пожароопасния сезон в горите на територията на област Перник. 


ВАЖНО! ЗАПОВЕД №393 от 29.05.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно отмяна на Заповед №321/09.04.2020г.
09.04.2020 год. ЗАПОВЕД №321/09.04.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
1. Длъжностните лица по гражданско състояние определени със Заповед №869/13.11.2019г. на кмета на община Радомир и кметовете на населените места на територията на община Радомир ДА НЕ ИЗВЪРШВАТ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС И ИЗДАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС ДО ОТМЯНА НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


30.03.2020 год. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ от Дирекция  "Бюро по труда" - Перник относно ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ГРУПИ КЛИЕНТИ НА БЮРАТА ПО ТРУДА


25.03.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ от Дирекция  "Бюро по труда" - Перник относно РЕГИСТРАЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА, С ПРАВО НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ


24.03.2020 год. ОБЯВА Община Радомир уведомява жителите на Общината, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие, Министърът на МОСВ е издал проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000134 „Чокльово блато”.
Защитената зона е разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил.
Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите: https://www.moew.government.bg/...


23.03.2020 год. ЗАПОВЕД №293/23.03.2020 год. на Кмета на община Радомир относно ЗАБРАНЯВАНЕ придвижването и престоят на деца и непълнолетни без родител, настойник, попечител или други лица, които полагат грижи за тях на обществени места, на територията на Община Радомир, от 21:00 ч. до 06:00 ч.


Предприети мерки срещу разпространението на COV1D-19

 

            Мерките са в сила до изричната им отмяна

            ЗАПОВЕД РД-01-143/20.03.2020 Г.
            Министерството на здравеопазването разпространи заповедта на министър Кирил Ананиев, с която се въвеждат новите противоепидемични мерки в сила от 00:00 часа на 21 март 2020 г.

Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

Органите на МВР трябва да организират контролно-пропускателни пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове и да извършват проверка на целта на пътуването на гражданите. През тези пунктове се пропуска преминаването на лица само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ - карта, медицински документ, документ за самоличност.

            Забранява се на лица до 60-годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.

           Заповедта трябва да се съобщи на министъра на вътрешните работи и областните управители, които да уведомят съответно директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини.

Директорите на областните дирекции на МВР и кметовете на общини трябва да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

Мерките са в сила до изричната им отмяна.

Новите мерки са на основание на Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение. / 


18.03.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПРИЗОВАВА КЛИЕНТИТЕ ДА ПЛАЩАТ БЕЗКАСОВО СМЕТКИТЕ СИ Осигурените възможности от Дружеството включват и плащане от разстояние през интернет, терминални устройства, мобилен телефон.


16.03.2020 год. ИНФОРМАЦИЯ относно провеждане на видео уроци
                           ВИДЕО 1
                           ВИДЕО 2
                           ВИДЕО 3
                           ВИДЕО 4 
                           ВИДЕО 5
                           ВИДЕО 6
                           ВИДЕО 7
                           ВИДЕО 8
                           ВИДЕО 9
                           ВИДЕО 10
                           ВИДЕО 11 
                           ВИДЕО 12
                           ВИДЕО 13
                           ВИДЕО 14Важно! Заповед №302/27.03.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно удължаване на срока на противоепидемични мерки до 12.04.2020 г.
13.03.2020 год. Заповед  №282/13.03.2020 год на Кмета на община Радомир относно: Сформиране на временен оперативен щаб за осъществяване на контрол по изпълнение на разпоредителните мерки във връзка с епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID - 19 на територията на страната


13.03.2020 год. Заповед №281/13.03.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
1. Преустановяване посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.
2. Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия в училищата и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.
3. Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини...


  Важно!             ЗАПОВЕД №287/18.03.2020 год. във връзка с отмяна на провеждане на публичен търг 
13.03.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 
                         


09.03.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ
На основание Заповед № 269/09.03.2020 год. на Кмета на община Радомир, ПРИЕМНИЯТ ДЕН на 12.03.2020 год. на Кмета на община Радомир СЕ ОТМЕНЯ!


09.03.2020 год. Заповед №269/09.03.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно нареждане на територията на община Радомир:
1.1. Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия, в това число и кина
1.2. Да не се провеждат спортни мероприятия и се ограничава достъпа до фитнес зали
1.3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца
1.4. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и закрито... 05.03.2020 год. На основание чл.550, ал.2 от ГПК, община Радомир

РАЗГЛАСЯВА молба за обявяване на смърт на Владимир Димитров Асенов, роден на 08.02.1970 година в гр.Радомир, обл.Перник. Последен известен адрес: гр.Радомир, ул.“Райко Даскалов“ №36.

С Определение от 26.02.2020 година по гр.дело №156/2020 година Районен съд – Радомир,  гражданска колегия четвърти състав, в закрито заседание е постановил да бъде извършено разгласяване на подходящо място в община Радомир молбата на Десислава Владимирова Асенова, като наследница на Владимир Димитров Асенов.
МОЛБА


25.02.2020 год. ЗАПОВЕД №204/25.02.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
                          1. Забраняване ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.
                          2. Утвържваване на режимно водоснабдяване за с. Жедна и с. Негованци, община Радомир по следния график:
                          24-часов график на водоподаване, като потребителите от село Жедна се редуват с потребителите от село Негованци.  


25.02.2020 год. СЪОБЩЕНИЕ С цел оптимизиране на взаимодействието детска градина – семейство Общинска администрация – гр.Радомир, СДРУЖЕНИЕ „Институт за предприемачество и иновации” и Детска градина „Осми март”, Ви уведомяват, че на 25 февруари 2020г. от 16,30ч. в детската градина ще бъде проведено Мероприятие за изработка на произведения на изкуството, свързани с различните етноси на тема ,,Изработване на мартеници“. Мероприятието е организирано в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес”  по Проект  BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01’’ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
                        БРОШУРА


24.02.2020 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ! Дирекция "Бюро по труда" - Перник уведомява работодателите от община Радомир, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по ЗНЗ през м. Февруари 2020г. 


18.02.2020 год. ОБЯВЛЕНИЕ Община Радомир, област Перник на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава, че е изработен помощен план и план на новообразуваните имоти по §4к, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местност „Джамалица“, с. Друган, местност „Здравковица“, с. Поцърненци; местност „Старо село“, с. Копаница, местност „Дервено-градините“ с. Гълъбник, местност „Туродински дол“, с. Углярци, местности „Заешки дол“, „Суха река“, с. Дрен, всички намиращи се на територията на Община Радомир, обл. Перник, приет с протокол №1/06.12.2019г. на Комисията, назначена със заповед № РР-11/03.121.2019 г., на Областен управител на Областна администрация Перник.


13.02.2020 год. ОБЯВА Стартира приема на документи по проект "Шанс за равностоен живот"
                           ДОКУМЕНТИ


13.02.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 


11.02.2020 год. ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’ ДГ „ОСМИ МАРТ“ КУКЕРСКИ МАСКИ
06.02.2020 год. ЗАПОВЕД №124/06.02.2020 год. на Кмета на община Радомир относно:
                          1. Забраняване ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.
                          2. Утвържваване на режимно водоснабдяване за "Ниска зона" на град Радомир, а именно части от кв. Върба, включващи улиците "Априлско въстание", "Райна Княгиня", "Тинтява", "Хан Омуртаг", "Антим I" и "Роза" по следния график:
                          24-часов график на водоподаване, като потребителите от улиците "Априлско въстание" и "Райна Княгиня" се редуват с потребителите от улиците "Тинтява", "Хан Омуртаг", "Антим I" и "Роза".  

 
30.01.2020 год. ЗАПОВЕД №86/30.01.2020 год.  на Кмета на община Радомир относно забраняване на пашата в горските територии-държавна и общинска собственост в района на община Радомир, както следва...                        


29.01.2020 год. ОБЯВА Дирекция „Бюро по труда” –Перник набира селскостопански работници за бране на ягоди и боровинки за сезон 2020 г. в провинция Уелва, ИСПАНИЯ.


23.01.2020 год. ЗАПОВЕД от Българска агенция по безопасност на храните във връзка с епизоотичната обстановка в страната по отношение на болеста Инфлуенца по птиците.


22.01.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 


20.01.2020 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 

17.01.2020 год. Покана за провеждане на празничен концерт „Сурва“ – Дейност 5

13.01.2020 год. Уважаеми съграждани, предстои приемането на бюджета на община Радомир за 2020 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината и те трябва да се вземат с активното Ви участие. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на Община Радомир Пламен Алексиев  кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни на 20.01.2020 г. /понеделник/  от 11:00 часа в зала – партер  на общината на публично обсъждане на Проекта на бюджет за 2020 г. на Община Радомир.
Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината obshtinaradomir@abv.bg, както и в деловодството на общината, не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане.

Очакваме Ви!

РАЗЧЕТ НА ПРИХОДИ-БЮДЖЕТ 2020 год.
РАЗЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ-БЮДЖЕТ 2020 год.
КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА-БЮДЖЕТ 2020 год.


20.12.2019 год. Проект „Подкрепа за заетост на безработни и неактивни лица в Община Радомир“
                        ОБЯВА
                        ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ


18.12.2019 год. ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’  ПРАЗНИК КОЛЕДА
17.12.2019 год. ЗАПОВЕД №897/28.11.2019 год. във връзка с пожаробезопастно използване на отоплителни, електронагревателни и други ел. уреди през отоплителния сезон 2019-2020 год. 


17.12.2019 год. ЗАПОВЕД №945/16.12.2019 год. на Кмета на община Радомир относно ЗАБРАНЯВАНЕ търговията на пиротехнически изделия от нелицензирани търговци и физически леца, без надлежно разрешение за търговия с пиротехнически изделия...  


13.12.2019 год. ОБЯВА относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи. 


12.12.2019 год. ЗАПОВЕД №942/12.12.2019 год. на Кмета на община Радомир относно:
                          1. Забраняване ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства и др.
                          2. Утвържваване на режимно водоснабдяване за "Висока зона" на град Радомир по следния график
                              - Водоподаване към потребителите от 05:00ч. до 23:00ч.-всеки ден
                              - Преустановяване на водоподаването към потребителите он 23:00ч. до 05:00ч.-всеки ден.


11.12.2019 год. ЗАПОВЕД №928/11.12.2019 год. на Кмета на община Радомир относно Решение 15 по Протокол 2/26.11.2019 г. на Общински съвет Радомир. 


02.12.2019 год. ПОКАНА ОИЦ-ПЕРНИК ще прове информационен ден в Радомир на 10.12.2019 год. от 10:00 ч.


28.11.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПП (проект на подробен устройствен план – парцеларен план) за обект: „Проектиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път І-1 Е-79, участък Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220” на територията на с. Старо село и с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник.


27.11.2019 год. Набиране на кандидати за приемни родители
                            ИНФОРМАЦИЯ
                            ВИДЕО


25.11.2019 год. БРОШУРА от ГДПБЗН-МВР „Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация“ 


22.11.2019 год. Експерти и педагози осигуряват методическа помощ при провеждане на заниманията на децата в ДГ "Радомирче", ДГ "Слънце" и ДГ "Осми Март” в изпълнение на проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“


19.11.2019 год. С провеждането на Открит урок – викторина на тема „Аз обичам България”, възпитаниците на ДГ „Осми Март” в Радомир отбелязаха Деня на народните будители, виж повече информация за събитието ТУК


15.11.2019год. ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕННА КОНСУЛТАЦИЯ
                          ДОКЛАДНА
                          ПЛАН СМЕТКА
                          ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
                          ОБОСНОВКА ОТНОСНО УВЕЛИЧЕНАТА СТАВКА ЗА ТБО ЗА 2020 Г.

11.11.2019 год. ИНФОРМАЦИЯ С провеждането на Открит урок – викторина на тема „Аз обичам България”, възпитаниците на ДГ „Осми Март” в Радомир отбелязаха Деня на народните будители.
Мероприятието беше проведено в изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес” по Проект BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01’’ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’. Повече информация за мероприятието виж ТУК


08.11.2019 год. 

ОБЩИНА РАДОМИР

Има удоволствието да Ви

ПОКАНИ

на

Тържествена сесия на

новоизбрани общински съветници и кметове
от община Радомир
 

       Церемонията ще се проведе на  11.11.2019 г. от 10:30 часа

в салона на НЧ „Напредък - 1895г.“ гр. Радомир08.11.2019 год. ЗАПОВЕДИ на ОД "Земеделие"-Перник относно разпределение на масивите за ползване в землища на територията на община Радомир. 


06.11.2019 год. ПОКАНА В изпълнение на Дейност 3 „Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес” по Проект BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01’’ СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, на 8 ноември 2019г. от 16.00ч. в Детска градина „Осми март”  ще бъде проведен Открит урок – викторина ,,Ние се познаваме“ на тема ,,Аз обичам България“.


31.10.2019 год. ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  за ИЗГРАЖДАНЕ на ОБЕКТ за АКВАКУЛТУРИ “САДКОВА ИНСТАЛАЦИЯ (СИ) - ФЕРМА ЗА АКВАКУЛТУРИ За ИНТЕНЗИВНО  ОТГЛЕЖДАНЕ на РИБА в ПЛАВАЩИ МРЕЖЕНИ КЛЕТКИ (САДКИ) в СИ „ДОБИВ”в участък от акваторията на яз „Долна Диканя”
                           ИСКАНЕ  
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по чл. 9, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, за обект за аквакултури – садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в язовир „Долна Диканя“


31.10.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ Община Радомир уведомява местната общност , че със Заповед № 839/ 31.10.2019 г. е открита процедура по съставянето на проект на бюджет за 2020 г. Предложения, мнения и препоръки за изготвяне на проекта на бюджет за 2020 г. да бъдат представяни в деловодството на Община Радомир или на служители на общинска администрация по населени места в срок до 30.11.2019 г.


26.10.2019 год. О Б Я В Я В А прием на документи за длъжността „ПСИХОЛОГ“ по Проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“  


24.10.2019 год. ПОКАНА В изпълнение на Дейност 6 „Преодоляване на негативните стереотипи по отношение на малцинствата и уязвимите групи” по проект BG05M9OP001-2.018-0017-2014BG05M2OP001-C01 ’’СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, на 25 октомври 2019г. от 11,00ч. на площад „Свобода” ще бъде проведен „Ден на град Радомир”.

 


23.10.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици, че е изработен  Комплексен проект за инвестиционна инициатива, включващ технически проект и Подробни устройствени планове за обект: „Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир – част от Трансевропейската железопътна мрежа”.


23.10.2019 год. Общ график за уточняване на граници на имоти по пар.4 - Радомир Ковачевци Трън
                           Общ график за уточняване на граници на имоти по пар.4 - Радомир Ковачевци Трън
                           Обява график - Гълъбник
                           Обява график - Дрен
                           Обява график - Друган
                           Обява график - Копаница
                           Обява график - Поцърненци
                           Обява график - Углярци


21.10.2019 год. Графици за анкети по населени места от община Радомир  за земи по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ
                           с. Гълъбник
                           с. Дрен
                           с. Друган
                           с. Копаница
                           с. Поцърненци
                           с. Углярци


15.10.2019 год.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’ ДГ „РАДОМИРЧЕ“
15.10.2019 год.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’ ДГ „ОСМИ МАРТ“
15.10.2019 год.ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР’’ ДГ „СЛЪНЦЕ“
15.10.2019 год. Проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“

                            539 деца от ДГ”Радомирче”, ДГ”Слънце” и ДГ”Осми Март” се обучават допълнително по български език в изпълнение на проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“

                           Двама психолози ще осигуряват психологическа подкрепа на децата в ДГ "Радомирче", ДГ "Слънце" и ДГ "Осми Март” в изпълнение на проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“14.10.2019 год. О Б Я В Я В А прием на документи за длъжността „ПСИХОЛОГ“ по Проект „Социално - икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“  


14.10.2019 год. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1


14.10.2019 год. ЗАПОВЕД № РД- 339/10.10.2019 г. За поправка на Заповед № РД- 305/01.10.2019 г. на ОД „Земеделие” - Перник
                          ЗАПОВЕДИ на основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ на ОД „Земеделие” - Перник
                          ЗАПОВЕДИ на основание чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ на ОД „Земеделие” - Перник


09.10.2019 год. ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на План за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско


02.10.2019 год. ОБЯВА започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на територията на община Радомир


02.10.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение за изграждане на нов обект за аквакултури в яз. "Долна Диканя" от "ГМ ДОБИВ" ЕООД гр. Перник


01.10.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ! На 01.10.2019г. и 02.10.2019г. след 21:30ч., на територията на Община Радомир при подходящи метеорологични условия ще се извърши имагоцидна обработка на комари, поради регистрирани случаи на Западнонилска треска в страната, разпространяваща се от тигровия комар.


27.09.2019 год. ПОКАНА за публично обсъждане на проекта на План за управление на защитена местност „Чокльово блато“, с. Байкалско
                            ПЛАН за управление на местност "Чокльово блато", с. Байкалско
                        


13.09.2019 год. ОБЯВА Стартира приема на документи по проект „Предоставяне на "Патронажна грижа“ в община Радомир“
                       ДОКУМЕНТИ
01.10.2019 год. ОБЯВА за продължаване на приема на заявления на потребители и персонал за работа по проекта


10.09.2019 год. ОБЯВА прием на документи за следните свободни позиции:
                         Преподаватели – код по НКПД 2359 6012 – 2 броя.


30.08.2019 год. ОБЯВА  Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по-нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от Общински поземлен фонд /ОПФ/ за срок от 5 години, както следва...


28.08.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ  РЕШЕНИЕ № 147 от 30.07. 2019 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР, на  основание чл. 127, ал.6 от ЗУТ,  одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община  /ОУПО/ Радомир в обхват поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастрална карта и кадастрални регистри за землище на с. Старо село.
                           ОБЯВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЕ № 148 от 30.07. 2019 г. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДОМИР, на  основание чл. 127, ал.6 от ЗУТ,  одобрява проект за изменение на общ устройствен план на община  /ОУПО/ Радомир в обхват поземлен имот с идентификатор  22085.28.13 по кадастрална карта и кадастрални регистри за землище на с. Долна Диканя.
                          ОБЯВЛЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за външно електрозахранване на семеен хотел с ресторант в УПИ І-207009, с. Стефаново...


21.08.2019 год. ОБЯВА прием на документи за следните свободни позиции:
                         Експерт образователни дейности – код по НКПД – 5312 3001 – 3 броя.
                         Преподаватели – код по НКПД 2359 6012 – 2 броя.


21.08.2019 год. ОБНОВЕНО! ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНЦИТЕ НА ПРАСЕТА! На свое заседание на 27.08.2019 г, проведено във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете (АЧС), Областната епизоотична комисия взе решение за определяне на цялата територия на област Перник за санитарна зона.Пълния текст на съобщението тук.

16.08.2019 год. Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете.

Важно! Хотелиерите следва да се регистрират в Единната система за туристическа информация
 
Община Радомир уведомява хотелиерите, включително и физическите лица, които предоставят места за настаняване, че следва да се запознаят и да се регистрират в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Системата към настоящия момент функционира и постепенно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
Адресът на система е: https://esti.tourism.government.bg
Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта в ЕСТИ е 30 септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 година всички хотелиери, включително и физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал. 5 от Закона за туризма.
За улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на „Единната система за туристическа информация“, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестовата среда на системата. На етапа на първоначално разгръщане на експлоатацията на ЕСТИ е препоръчително хотелиерите да преминат през период на запознаване и изпробване на функционалностите й. 
Тестовата среда на ЕСТИ не се различава от реалната и осигурява достъп до целия набор от опции и менюта, но без риск от нежелани последствия от подаване на грешни данни или неправилна работа със системата. Подадените в тестовата среда данни не ангажират по никакъв начин нито хотелиерите, нито администрацията. В тази връзка, те не се считат за валидни по отношение изпълнението на изискванията на Закона за туризма, свързани с подаването на данни за реализирани нощувки към ЕСТИ и всеки хотелиер е задължен да подава съответната информация по установените към момента канали до момента, в който прецени, че е придобил нужните познания и премине към подаване на данни към реалната система.
Тестовата система може да бъде използвана за пробно подаване на данни във всички варианти, както следва:

- Подаване на данни за настанени туристи чрез въвеждане на всяка регистрация през уеб-браузър в модула „Система регистър на настаняванията“;- Подаване на данни с файл в утвърден формат;

- Подаване на данни чрез автоматизирана комуникация „система - система“, при което хотелиерска система обменя данни с ЕСТИ.

- Достъпът до тестовата версия на системата става по идентичен начин, както до реалната система, след подадена заявка от страна на лицата, опериращи места за настаняване. В базата данни на системата са заредени наличните в Националния туристически регистър данни за категоризираните места за настаняване и техните оператори, идентично на реалната система.

 Адресът на тестовата система е: https://estitest.tourism.government.bg
Целта на новата електронна платформа е да автоматизира и улесни процеса на регистрация на туристите в местата за настаняване. По този начин от една страна ще се облекчи обменът и обработката на данните, а от друга се очаква да се постигне по-висока защита на данните в сектора.

Видео инструкции за работа в ЕСТИ може да откриете тук:
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0


12.08.2019 год. РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ за определяне на изпълнител по поръчка с публична покана, съгласно ПМС 160/2016 и ЗУСЕСИФ


12.08.2019 год. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
                           ИНФОРМАЦИЯ 
                           ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛ
                           ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА АСИСТЕНТ


12.08.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ на 13.08.2019 г.  /вторник/ след 6:00 ч., при подходящи метеорологични условия ще се извърши обработка срещу въшки, бълхи и кърлежи на хижа "Орлите" гр. Радомир.


12.08.2019 год. ЗАПОВЕД №РД05-357 от 09.08.2019 г. на Директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил относно временно ограничаване на достъпа до горски територии в района на дейност на ТП ДЛС Витошко-Студена. 


07.08.2019 год. ЗАПОВЕД 230 от 02.08.2019 г., издадена по реда на чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ. Съгласно разпоредбите на чл. 72б, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие" за определяне на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ.


01.08.2019 год. ОБЯВА прием на документи за следните свободни позиции:
                    Експерт образователни дейности – код по НКПД – 5312 3001 – 3 броя.
                    Преподаватели – код по НКПД 2359 6012 – 2 броя.


31.07.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ  на 31.07.2019 г.  /сряда/ след 21:30ч., при подходящи метеорологични условия ще се извърши обработка срещу комари.


29.07.2019 год. СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ, подали заявление за участие в конкурс за длъжността „директор“ на детска градина „Радомирче“ и детска градина „Осми март” – гр. Радомир.  


26.07.2019 год. ОБЯВА Сдружение „Международен център за развитие“ – град София в качеството на партньор на Община Радомир във връзка с изпълнението на проект „„Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвимите групи на територията на община Радомир“ по ОП РЧР 2014-2020 ОБЯВЯВА публична покана с предмет: „Изготвяне на видео-уроци и аудио-видео материали“.


22.07.2019 год. ОБЯВА  за прием на документи от кандидат - потребители във връзка с разкрит консултативен  Център „РАВЕН СТАРТ“ в Община Радомир.


22.07.2019 год. ОБЯВА относно уведомление жителите на Общината, на основание чл.8, ал. 2 от Наредба №13 за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растително защитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности, че е постъпило уведомително писмо от Боряна Василева за третиране с препарат „Зоксис“ 250СК на 25.07.2019г. от 19:30ч. до 21:30ч. над „Воденицата“, гр. Радомир.


16.07.2019 год. ПРОТОКОЛ  с наградените от ХIX-ия Национален детски фолклорен фестивал с международно участие “СЛЪНЦЕ ИДЕ”- ДРЕН 2019.


15.07.2019 год. ПОКАНА от ОИЦ – ПЕРНИК на 23 юли 2019 г. от 11:00 часа в залата на Областен информационен център – Перник, ще се проведе работна среща, на която ще бъде представена процедура за подбор на проекти “Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на оперативна програма „Околна среда“.


11.07.2019 год. ОБЯВА прием на документи за следните свободни позиции:
                          Експерт образователни дейности – код по НКПД – 5312 3001 – 3 броя.
                         Преподаватели – код по НКПД 2359 6012 – 2 броя.


10.07.2019 год. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по-нататък само „търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ.19 ОТ ЗСПЗЗ, за срок от 1 /една година/, описани в Заповед №437/29.05.2019г. на кмета на Община Радомир

01.07.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за управител на „Байкал 1“ ЕООД
                           ОБЯВЛЕНИЕ 
за провеждане на конкурс за управител на „Медицински център-Радомир“ ЕООД


27.06.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ от Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" относно публично обявяване на заявление от Управителя на ВиК ООД гр. Перник.


26.06.2019 год. ПРОТОКОЛ  от извършена проверка по Заповед 464/11.06.2019 год. на Кмета на Община Радомир.
                           ЗАПОВЕД № 517 от 25.06.2019 г. относно заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес на лицата...


20.06.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за заемане на длъжността  "директор" на детска градина „Радомирче” и детска градина „Осми март“ град Радомир.
                     ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за заемане на длъжността "директор" на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.


20.06.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ  за жителите на с. Стефаново, Община Радомир относно стартиране на поетапна реконструкция на мрежа ниско напрежение на територията на с. Стефаново от ЧЕЗ Разпределение, считано от 20.06.2019 год.  


17.06.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПР за УПИ ІІІ – за поща, клуб, магазин за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница, кв.32, УПИ І-264 и ІХ-265, кв31 и УПИ І-270 и ІІ-271, кв.41 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Кондофрей, общ. Радомир, обл. Перник.


12.06.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир  от  01.07.2019 г. започва реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания “. Това стана възможно, след като кметът Пламен Алексиев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2“, приоритетна ос „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г.


10.06.2019 год. ОБЯВА прием на документи за следните свободни позиции:
                          Експерт образователни дейности – код по НКПД – 5312 3001 – 3 броя.
                          Преподаватели – код по НКПД 2359 6012 – 2 броя.


06.06.2019 год. ПИСМО от Управителя на Общинска фирма "Байкал-1" ЕООД относно предоставяне на информация за търсената целева група, които могат да кандидатстват за следните позиции...
                           ОБЯВА 
свободни места за длъжностите "Общ работник" и "Работник, озеленяване"
                           ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
                           АВТОБИОГРАФИЯ


30.05.2019 год. ОБЯВА да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ от ОПФ за срок от 5 години, както следва...


28.05.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ на 29.05.2019 год. /сряда/  след  19.00 часа ще започне обработка на храстовидна  и дървовидна растителност за унищожаване на комари /имаго/ на територията на града – гробищен парк, църква, алеи , градски парк, детски и спортни площадки, център , младежки дом, междублокови пространства.


14.05.2019 год. ОБЯВА относно постъпило заявление за провеждане на растителнозащитно третиране с препарат „Зенкор 600“08.05.2019 год. ОБЯВА 
относно постъпило заявление за провеждане на растителнозащитно третиране с препарат „Секатор“ в периода от 
09.05.2019 до 12.05.2019г.
в местност "Бялата чешма" и "Върбица".03.05.2019 год. ПРОТОКОЛ  за разпределение на ПАСИЩА, МЕРИ и ЛИВАДИ.03.05.2019 год. ОБЯВА 
относно постъпило заявление за третиране с препарати АКСИАЛ 050ЕК И КОРИДА 75 ВДГ в периода от 04.05.2019г. до 07.05.2019г на територията на общината, както следва...02.05.2019 год. ОБЯВА относно 
постъпило заявление за провеждане на растителнозащитно третиране с препарат „Секатор“ в периода от 
01.05.2019 до 05.05.2019г. в местностите „Шипок“ „Върбица“ и „Балата чешма“ в землището на гр. Радомир.02.05.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ  
от РП „Енергосекция-София“ във връзка с провеждане на растителнозащитни дейности  в периода 07.05.2019г.-20.06.2019г.30.04.2019 год. 
ОБЯВА  относно ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за "Добив и първична преработка на поземлени богатства-трошен камък от находище "Могилата" на територията на община Радомир"25.04.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ на 09.05.2019 год. от 09:00ч. до 12:00ч. в сградата на община Радомир ще се проведе КОНСУЛТАЦИЯ от НОИ-ПЕРНИК за правото на избор на    по-благоприятна формула при пенсиониране 22.04.2019 год. УВЕДОМЛЕНИЕ относно ОБРАБОТКА на тревните площи за унищожаване на кърлежи на територията на града на 24.04.2019 год. /сряда/ от 19:00ч.


19.04.2019 год. УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия в с. Д. Диканя на 22.04.2019г.-24.04.2019г. 
                           УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО   за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия в с. Д. Диканя на 22.04.2019г.-24.04.2019г. 
                           УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО  за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия в с. Д. Диканя на 22.04.2019г.-24.04.2019г. 
                           УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО   за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия в с. Д. Диканя на 22.04.2019г.-24.04.2019г. 11.04.2019 год. ЗАПОВЕД № РР-5 от 11.04.2019 год. на Ирена Соколова, Областен управител ОТНОСНО изработването на Подробен устройствен план-Парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: "Канализационни помпени станции КПС 1 и КПС 2 и напорен тръбопровод от КПС 1, кв. Върба"...  02.04.2019 год. ОБЯВА за работни места в Център Равен старт по ОПРЧР
                        ОБЯВА за потребители на Център Равен старт по ОПРЧР02.04.2019 год. ПОКАНА за публично обсъждане на отчета на „ Бюджет 2018” на Община Радомир
                           Д О К Л А Д ЗА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.
                           Дофинансиране ДД 2018
                           Отчет за бюджет 2018
                           РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2018 г
                           РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР КЪМ 31.12.2018г.
                           Справка дълг 201827.03.2019 год. ЗАПОВЕД РД-25/22.03.2019 год.  на Областен управител относно Осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване и гасенето на възникнали пожари в горски територии. 20.03.2019 год. 
Община Радомир Ви уведомява,че на  22.03.2019 г. от 9.00 часа ще се извърши  пролетна  дератизация/унищожаване на мишки и плъхове/ на територията на града.19.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ  Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за изграждане на оптична кабелна свързаност на „Мобилтел“ ЕАД по две независими трасета, до БС PER0022 – гр.Радомир, обл. Перник, подобект: Трасе 1-Т12. С настоящия проект се предлага реализация на нова канална мрежа в неурбанизираната територия на гр. Радомир...19.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за обект: Изместване на ВЕЛ 20Kv „Друган“ с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник...15.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ  Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен прект на ПУП-ПП /подробен устройствен план – парцеларен план/ за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ водопроводно отклонение от селищната водопроводна мрежа до ПИ 22085.70.136 по КК за землището на с. Долна Диканя, общ. Радомир, обл. Перник...12.03.2019 год. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА от СНЦ "Местна инициативна група Радомир-Земен".
                           Срещата ще се проведе на 15.03.2019 г. от 14:00ч. в МКИЦ "Европа" гр. Радомир07.03.2019 год. По предложение на Кмета на община Радомир Пламен Алексиев, се внася ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР, съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за МДТ... 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 

                           СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-mаil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.07.03.2019 год. ОБЯВЛЕНИЕ  
На основание чл.127 от Закона за устройство на територията „Валче ТРАНС“ ЕООД съобщава, че се организира обществено обсъждане на Изменение на Общ устройствен план на Община Радомир за поземлен имот с идентификатор 22085.28.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Диканя, общ. Радомир. Обществено обсъждане ще се проведе на 11 март 2019 г. от 13.00 часа в залата на МКИЦ гр. Радомир.
                          ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
05.03.2019 год. РЕШЕНИЕ №17 от 04.02.2019 г.
на Административен съд гр. Перник относно Отмяна на Наредба за общинска собственост, приета с Решение №60 от 26.04.2013 год....05.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: 
Във връзка с настъпилите промени в ЗМДТ относно начисляване на данъци за автомобили до 3,5 тона с мощност над 110 kW, Община Радомир, моли всички заинтересовани лица преди заплащане на дължимите данъци да предоставят „Свидетелство за регистрация на МПС“ /голям талон/ за проверка на регистрираните в системата на общината данни. При необходимост данните ще бъдат коригирани.05.03.2019 год.  ОБЯВЛЕНИЕ 
На основание чл.127 от Закона за устройство на територията „Дуковите“ ООД съобщава, че се организира обществено обсъждане на Изменение на Общ устройствен план на Община Радомир за поземлени имоти с идентификатори 69064.7.12, 69064.7.13 и 69064.7.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Старо Село. Обществено обсъждане ще се проведе на 11 март 2019 г. от 14.00 часа в залата на МКИЦ гр. Радомир.
                           ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

 14.02.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ 
Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е  изработeн проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект: „Канализационни помпени станции КПС-1 и КПС-2 и тласкател за отпадъчни води от гр. Радомир до ПСОВ Батановци“ на територията на гр. Радомир.07.02.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ  
Община Радомир, обл. Перник, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е издадена заповед № РД-02-15-6/10.01.2019г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за изработване на  проект ПУП-ПП за обект...07.02.2019 год. 
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ! Дирекция “Бюро по труда”- Перник провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица25.01.2019 год. „Проектиране за стабилизиране на откосите за проблемни участъци от Път І-1 Е-79, участък Даскалово – Дупница от км 287+450 до км 305+220”15.01.2019 год. Стартира набирането на документи за кандидат-потребители на социални услуги в домашна среда и кандидати за „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. Финансирането е по ПМС 344/21.12.2018г. и подписано Споразумение между Община Радомир и Агенция за социално подпомагане.
                           Необходими документи:
                                                           АВТОБИОГРАФИЯ
                                                           ДЕКЛАРАЦИЯ ЛИЧНИ ДАННИ
                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ
за ползване на услуги в домашна среда
                                                           ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидатстване за работа
   


                                                            
28.12.2018 год. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-Перник
                           Заповеди по реда на чл.37ж,ал.11 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 година за създаване на масиви за ползване за пасища, мери и ливадиза землищата на: 
                           с. Дебели лаг
                           с. Стефаново27.12.2018 год. ПОКАНА Покана за обществено обсъждане на проекта на бюджет на Община Радомир за 2019 г.
                                            ПРИХОДИ ЗА 2019 г.
                                            РАЗХОДИ ЗА 2019 г.
                                            КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2019 г.27.12.2018 год. БРОШУРА от ГДПБЗН-МВР „Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация“ 20.12.2018 год. ЗАПОВЕД №РР-19/10.12.2018г. на Областния управител на област Перник за разрешаване изработването на ПУП-ПП за обект: "Канализационни помпени станции КПС1 и КПС2 и тласкател за отпадъчни води до ПСОВ гр. Батановци"20.12.2018 год. ПОКАНА и ЗАПОВЕД №810/20.12.2018 г. относно Решение №180 по Протокол №10 от 27.11.2018г. на Общински съвет Радомир21.11.2018 год. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-Перник
Обява за заседанията на комисията по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ и предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за чл.37ж за землищата на с.Дебели лаг и с.Стефаново.                                         ОБЯВА
                           ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за чл.37ж19.11.2018 год. ЗАПОВЕД № РД-307/05.11.2018г. на Областна дирекция „Земеделие“ – Перник относно комисия на основание чл. 37ж, ал 4 от ЗСПЗЗ16.11.2018 год. ОИЦ-ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАДОМИР НА 20.11. 2018г. от 11:00ч.05.11.2018 год. ЗАПОВЕД №702 от 05.11.2018 год. на Кмета на община Радомир относно СЪОБЩЕНИЕ, че на 06.12.2018г. от 11:00ч. в МКИЦ "Европа" ще се проведе обществено обсъждане на проект за решение по докладна записка до Общински съвет-Радомир за определяне такса битови отпадъци за периода 01.01.2019г. до 31.12.2019г.05.11.2018 год. ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "Сгради за производствена дейност от неръждаема и конструкционна стомана-разширение"01.11.2018 год. Заповед № 694/31.10.2018г. за откриване на бюджетна процедура за съставяне на проект на общински бюджет за 2019 г.31.10.2018 год. Извършване на дератизация срещу гризачи на 01 и 02.11.2018 г.09.10.2018 год. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-Перник, заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ
с. Дебели лаг
с. Гълъбник
с. Прибой
с. Радибош08.10.2018 год. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-Перник
с. Дрен
с. Кондофрей
с. Копаница
с. Кошарите
с. Николаево04.10.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК -с. Бобораци, с. Борнарево, с. Долна Диканя, с. Беланица, с. Долни Раковец, с. Друган, с. Горна Диканя, с. Жедна, с. Житуша, с. Касилаг, с. Негованци, с. Поцърненци, с. старо село, с. Владимир.03.10.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ДЕРАТИЗАЦИЯ НА 04.10.2018Г.28.09.2018 год. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-Перник
с. Червена Могила
с. Чуковец
с. Стефаново31.08.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК31.08.2018 год. Извършване обработка срещу кърлежи, бълхи, въшки на 03.09.2018 г.24.08.2018 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ: СЪОБЩЕНИЕ23.08.2018 год. ЗАПОВЕД №562/16.08.2018г. ОТНОСНО ЗАЛИЧАВАНЕ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС23.08.2018 год. Предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за землищата на с. Беланица, с. Борнарево, с. Кошарите, с. Бобораци, с. Негованци, с. Житуша, с. Николаево, с. Радибош, с. Старо село, с. Касилаг, с. Долна Диканя

21.08.2018 год. Предварителни регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ за землищата на с. Дрен, с. Червена могила, с. Копаница

20.08.2018 год. Регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ за землищата на с. Дебели лаг, с. Долни Раковец, с. Жедна, с. Кондофрей, с. Поцърненци и с. Прибой

09.08.2018 год. ЗАПОВЕД №541/09.08.2018г. ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ ПРОВЕРКА ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.92, ЧЛ.99 И ЧЛ.99А ОТ ЗГР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРОМЯНА НА АДРЕС

03.08.2018 год. ЗАПОВЕД №РД-204/02.08.2018 г. на Директора на ОД "Земеделие"-Перник

01.08.2018 год. Съобщение от агенция по заетостта

31.07.2018 год. Уведомление относно извършване на обработка на 04.08.2018г.

31.07.2018 год. ВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 30.07.2018 Г.

27.07.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 30.07.2018 Г.

12.07.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 13.07.2018 Г.

04.06.2018год. ПОКАНА  
За публично обсъждане на годишния отчет за  изпълнението и приключването на общинския бюджет и годишния отчет за изпълнение на сметките за средства от Европейския съю
з  на Община Радомир  за 2017 г.
СПРАВКИ КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОД. НА ОБЩИНА РАДОМИР20.06.2018 год. ПРОГРАМА НА ХVІІI-Я НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

Покана

20.06.2018 год. Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

20.06.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 21.06.2018 Г.
                                               
06.06.2018год. СЪОБЩЕНИЕ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТА

18.05.2018 год. ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА РАДОМИР“ 
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА РАДОМИР“
18.06.2018 год. СПРАВКА по чл.26, ал.5 от ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


10.05.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 11.05.2018 Г.


30.04.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА 01.05.2018 Г.


27.04.2018 год. ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ, НА ОСНОВАНИЕ чл. 37И, ал. 6 от ЗСПЗЗ


26.04.2018 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТНОСНО: ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАБОТКАТА СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


24.04.2018 год. ОИЦ - ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В РАДОМИР НА ТЕМА: "ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 г. АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕСИФ. ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ."


23.04.2018 год. ГРАФИК ЗА ОБРАБОТКА СРЕЩУ КОМАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


23.04.2018 год. ОБЯВА ОТНОСНО: ИЗБОР НА ДОПУСТИМИ ПАРТНЬОРИ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ОП РЧР И ОП НОИР

20.04.2018 год.  УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ


16.04.2018 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ: Уведомление от Дирекция "Бюро по труда" за провеждане на процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица


12.04.2018 год.  УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРИЗАЧИ) НА 14.04.2018 Г.


03.04.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ (ОБЯВЛЕНИЕ) ОТНОСНО: Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ)


29.03.2018 год. ИНФОРМАЦИЯ: Тенис клуб - гр.Радомир стартира изпълнението на Проект по Програма „Спорт за децата в свободното време”

АФИШ


26.03.2018 год. ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, ПРИТЕЖАВАЩИ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГОРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


14.03.2018 год. СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ И НЕКЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" И "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" В ОБЩИНА РАДОМИР


22.02.2018 год. ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Проучване от Агенцията по заетостта на потребностите на работодателите в България от кадри


26.01.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО НОВ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА И КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ И ДОМАШНИ ПОМОЩНИЦИ

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК:
АВТОБИОГРАФИЯ НА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ ИЛИ ДОМАШЕН ПОМОЩНИК
ЗАЯЛЕНИЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА РАБОТА ЗА ДЛЪЖНОСТИТЕ "ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" И "ДОМАШЕН ПОМОЩНИК"
ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА


16.01.2018 год. ОБЯВЛЕНИЕ НА ПЛАН ЗА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ ПО ПАРАГРАФ 4К, АЛ. 1 ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ


02.01.2018 год. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 год.
                           СПРАВКА ЗА ПЛАНА НА ПРИХОДИТЕ В БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2018 Г. И РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ


04.12.2017 год. ЗАПОВЕД №764/01.12.2017 Г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Сключване на договори за имоти с начин на трайно ползване-полски пътища
 ПОКАНА КЪМ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2017/2018 Г.


06.11.2017 год. ЗАПОВЕД № РД- 349/03.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Определяне на комисии за с. Долни Раковец и с. Стефаново за сключване на споразумения между собствениците и/или ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за стопанската 2017/2018 год.


31.10.2017 год. ПОКАНА до местната общност за участие в подготовката на проектобюджет за 2018 г. на Община Радомир


20.10.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-320/16.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Беланица, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-321/16.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Кошарите, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-322/16.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Радибош, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-323/16.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Прибой, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-324/16.10.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Поцърненци, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.29.09.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРИЗАЧИ) НА 02.10.2017 Г.21.09.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-286/18.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Чуковец, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-287/18.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Касилаг, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-288/18.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Стефаново, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-289/18.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Долни Раковец, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-290/20.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Кондофрей, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-291/20.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Дрен, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-292/20.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Друган, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-293/20.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Владимир, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.20.09.2017 год. НА ВНИМАНИЕТО СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В ГРАД РАДОМИР, ОБЩ. РАДОМИР МЕСТНОСТИ: м. Арбанас, м. Долен Арбанас, м. Лозето и м. Широки дол:

ОБЯВА ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК

ГРАФИК НА "ГЕОМЕРА" ЕООД ЗА АНКЕТИРАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В МЕСТНОСТИТЕ: м. Арбанас, м. Долен Арбанас, м. Лозето и м. Широки дол


13.09.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-283/12.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Бобораци, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-284/12.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Червена могила, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.11.09.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-278/08.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Старо село, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.07.09.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-272/04.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Горна Диканя, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване за стопанската 2017-2018 год.

ЗАПОВЕД № РД-273-ТН/04.09.2017 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Разпределение на масиви за ползване в землището на с. Горна Диканя, съгласно подписано между собствениците и/или ползвателите споразумение за създадените масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2017-2018 год.01.09.2017 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ: Уведомление от Агенция по заетостта, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Перник ОТНОСНО: Разполагане с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец септември 2017 год.24.08.2017 год. ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО: Издадена заповед за разрешение на "Държавно предприятие Железопътна инфраструктура" за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект: "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир - част от Трансевропейска железопътна мрежа"

ЗАПОВЕД №РД-02-15-72/03.08.2017 г. на Заместник - министъра на регионалното развитие и благоустройството18.08.2017 год. ОБЯВА от "ВЕНТО-К" ООД ОТНОСНО: Нова производствена сграда за студена обработка на метали - изделия за вентилационни и климатизационни системи и инсталации18.08.2017 год. ОБЯВА от "ГОЛМАН" ЕООД гр. Перник ОТНОСНО: Уведомление по чл. 95, ал. 1 от ЗООС, чл. 4 и чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС за Инвестиционно намерение за ползване на язовир "Темелково", разположен в землището на с. Копаница, общ. Радомир, обл. Перник17.08.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Публично обявяване на заявление от "Булмашинъри Ентърпрайсис" ООД гр. Радомир, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръженияЗАПОВЕД № РД- 253/04.08.2017 г. и ЗАПОВЕД № РД-252/-4.08.2017 г.
 на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО: Определяне на комисии за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи по землища в Община Радомир08.08.2017 год. ВНИМАНИЕ!!!
                           БРОШУРА - ДА ОПАЗИМ ПРИРОДАТА ОТ ПОЖАРИ
                           БРОШУРА - ДА ОПАЗИМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ И РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ13.07.2017 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ: Дирекция “Бюро по труда”- провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица26.06.2017 год. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РП РАДОМИР ЗА ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОД.15.06.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТ ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - ПЕРНИК ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯ В ПОМОЩ НА ЗАЕТИ ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЦЕДУРА "ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА" 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЕТИ ЛИЦА
ПО ПРОЕКТ BG05M9OP01-1.016 „ ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ СЕ ПРИЕМАТ В ДБТ ПЕРНИК, ЕТАЖ 4, СТАЯ № 6 ИЛИ ОНЛАЙН НА АДРЕС: http://212.122.187.78:801209.06.2017 год.
ЗАПОВЕД №РД-199/06.06.2017 г. НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ПЕРНИК ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН И ЗАБРАНА ЗА ПАЛЕНЕ НА СТЪРНИЩА И РАСТИТЕЛНИ ОСТАТЪЦИ ОТ СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ В ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ09.06.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА (ПРЪСКАНЕ) СРЕЩУ КОМАРИ НА 11.06.2017 Г.08.06.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА (ПРЪСКАНЕ) СРЕЩУ КОМАРИ НА 10.06.2017 Г.06.06.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ОТЛОЖЕНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБРАБОТКА (ПРЪСКАНЕ) СРЕЩУ КОМАРИ НА 06.06.2017 Г. И ИЗВЪРШВАНЕТО Ѝ НА 07.06.2017 Г.31.05.2017 год. ЗАПОВЕД № 328 от 31.05.2017 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Честване на 2 юни - деня на Ботев и на загиналите за свободата на България за организационно и безпрепядствено провеждане на тренировка и задействане на сиренни системи на 2 юни 2017 год. в Община Радомир26.05.2017 год. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ И ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА РАДОМИР ЗА 2016 Г.09.05.2017 год.
  СЪОБЩЕНИЕ от "ВиК" ООД Перник относно започване на контролирано изпускане на вода от язовир Студена от 09:00 ч. на 10.05.2017 год.09.05.2017 год.
ЗАПОВЕД № 273/09/05.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КУПУВАЧ ОТ ПРОВЕДЕН ТЪРГ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОБЕКТИ 1701 И 170209.05.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРИЗАЧИ) И ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ И ПАРАЗИТИ) НА 11.05.2017 Г.
05.05.2017 год. ПРОТОКОЛ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ05.05.2017 год. На 9-ти май 2017 г. от 14:00 ч. ОИЦ - Перник организира празничен концерт-хепенинг, с който ще се отбележат значими годишнини като 60 години Европейски социален фонд, 10 години членство на България в ЕС, 6 години от функциониране на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове в България и предстоящото председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Събитието е част от националната инициатива "ЗАЕДНО за ЕВРОПА".

ПОКАНАТА ---> ВИЖ ТУК27.04.2017 год. БАКАЛАВЪРСКИ И МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ НА ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА В ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" ГРАД БЛАГОЕВГРАД25.04.2017 год. УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАДОМИР ОТНОСНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА ГРИЗАЧИ) НА 26.04.2017 Г. И НА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ (УНИЩОЖАВАНЕ НА КЪРЛЕЖИ И ПАРАЗИТИ) НА 27.04.2017 Г.20.04.2017 год. ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ : Съобщение от Дирекция "Бюро по труда" Перник относно: Провеждане на процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица07.04.2017 год. Заповед № РД-117/07.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие"-Перник за одобрение на споразумение за създадаване на масиви за ползване на пасища, мери иливади за календарната 2017 година в землището на с. Стефаново, Община Радомир06.04.2017 год. ПОКАНА от Областен информационен център - Перник за информационна среща на тема: „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ. Актуални отворени процедури по програмите“
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА  ВИЖ ТУК05.04.2017 год. Заповед № РД-108/04.04.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник относно одобрение на споразумение за създадаване на масиви за ползване на трайни насаждения за стопанската 2016/2017 година в землището на с. Горна Диканя, Община Радомир06.03.2017 год. ЗАПОВЕД № РД-80/02.03.2017 Г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Перник относно определяне на комисия за сключването на споразумения между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в землището на с.Стефаново, община Радомир


21.02.2017 год. Обява относно процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ на АК „Електрик“ АД, гр. Радомир за инвестиционно предложение за изграждане „Цех за катафореза"21.02.2017 год. ОБЯВА ОТНОСНО: Постъпила в Община Радомир Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение за „Изграждане на птицеферма за кокошки – носачки с капацитет до 9 632 подрастващи носачки и до 29 568 стокови кокошки – носачки или общо места за отглеждане на 39 200 птици“ - Червена могила06.02.2017 год. Общински исторически музей, гр.Радомир обявява конкурс за длъжността Уредник в Общински исторически музей
23.01.2017 год. РЕШЕНИЕ № 1-1/2017 Г. НА РИОСВ - ПЕРНИК ОТНОСНО: Одобрение за осъществяване на инвестиционно предложение за изграждане на "Цех за катафореза"19.01.2017 год. СЪОБЩЕНИЕ /ОБЯВЛЕНИЕ/ ОТНОСНО: Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир - част от Трансевропейската железопътна мрежа"
Приложение към обявлението - Заповед № РД-02-15-150/04.12.2014 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройство18.01.2017 год. ОБЯВА ОТНОСНО: Инвестиционно предложение на Община Радомир „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, имот № 000001 в землището на с. Кошаритe, Община Радомир"06.01.2017 год. ЗАПОВЕД № 6 от 06.01.2017 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Обявяване на дните 09.01.2017 год. (понеделник) и 10.01.2017 год. (вторник) за неучебни за всички учебни заведения на територията на Община Радомир поради усложнената зимна обстановка и лошите метеорологични условия04.01.2017 год. ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ04.01.2017 год. ПОКАНА ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ПОЛСКИ ПЪТИЩА ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017 ГОД. ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ03.01.2017 год. ПИСМО ОТ РЗИ - ПЕРНИК ОТНОСНО: Обявяване на грипна ваканция за учениците от област Перник
03.01.2017 год. Покана за учредително събрание на Местна инициативна група Радомир - Земен
Заявление за участие в учредително събрание на МИГ Радомир - Земен30.12.2016 год. КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПТИЧИЯ ГРИП28.12.2016 год. ЗАПОВЕД № 926 от 28.12.2016 год. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО: Предотвратяване на проникването и разпространението на болестта "Инфлуенца по птиците" на територията на общината
28.12.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ ОТ РЗИ - ПЕРНИК ОТНОСНО ОБЯВЯВАНЕ НА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗАПОВЕД № РД 04-139/27.12.2016 год. на Директора на РЗИ - Перник ОТНОСНО: Обявяване на грипна епидемия на територията на Област Перник22.12.2016 год. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2017 ГОД.
Справки към проект на бюджет 2017 год.
ПРИХОДИ
РАЗХОДИ
05.12.2016 год. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОРСКА ОРГАНИЗАЦИЯ25.11.2016 год. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР17.11.2016 год. ЗАПОВЕД № 854/17.11.2016 г. на Кмета на Община Радомир ОТНОСНО определяне на купувач на стояща дървесина на корен в обект № 1602, състоящ се от отдел 344 "о", собственост на Община Радомир16.11.2016 год. ЗАПОВЕД №РД-247 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Чуковец и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-251 от 10.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дрен и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-252 от 10.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Беланица и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-253 от 10.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кондофрей и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-256 от 11.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Владимир и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-257 от 11.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Поцърненци и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-258 от 11.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Стефаново и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-260 от 11.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Кошарите и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-261 от 11.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Касилаг и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ
11.11.2016 год. ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ - РАЙОНЕН ПРОКУРОР НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА РАДОМИР08.11.2016 год.
  ЗАПОВЕД №РД-235 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Негованци и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-236 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Жедна и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-237 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Долна Диканя и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-238 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Старо село и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-239 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Долни Раковец и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-240 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Бобораци и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-241 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Червена могила и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-242 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Дебели лаг и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-243 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Горна Диканя и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-244 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Друган и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЕД №РД-245 от 04.11.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" - Перник ОТНОСНО Одобрение на разпределението на масивите за ползване в землището на с. Житуша и разпределението на земите по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ07.11.2016 год.   СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО НА ДЛЪЖНОСТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИК В ИСПАНИЯ03.11.2016 год. ЗАПОВЕД №829 ОТ 03.11.2016 Г. ОТНОСНО: Обществено обсъждане на проект за решение по докладна записка до Общински съвет - Радомир за определяне на размера на такса битови отпадъци за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г.01.11.2016 год. ПОКАНА до местната общност за участие в подготовката на проектобюджет за 2017 г. на Община Радомир25.10.2016 год. ОБЯВА от Община Радомир относно инвестиционно предложение от фирма "ЕКО БИЙФ ИНВЕСТ" ЕООД гр София: "Изграждане на кравеферма за 66 крави майки и техните приплоди" в землището на с. Стефаново


24.10.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" относно публично обявяване на Заявление с вх. № РР-01-39/17.10.2016 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустяване на отпадъчни повърхностни води за експлоатация на обект:"Канализационна система на град Радомир"


24.10.2016 год. СЪОБЩЕНИЕ от Министерство на околната среда и водите, Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" относно публично обявяване от "СТОПАНИТЕ БГ" ЕООД гр. София за идаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения


14.10.2016 год. ОБЯВА от Областна дирекция "Земеделие" - Перник относно провеждане на второ заседание на комисията по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ /за определяне на масиви за ползване/


ПОКАНА за Информационна конференция на тема „Подходът Водено от общностите местно развитие: възможности за финансиране на местното развитие чрез различни програми на ЕС“03.10.2016 год.
Прием на заявления на кандидат-потребители за „Осигуряване на топъл обяд в Община Радомир-2016г.“

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ - изтегли ТУК27.09.2016 год. ПОКАНА  за празник по случай честването на 150 години от построяването на храм "Св. Покров Богородичен" в с. Горна Диканя на 01.10.2016 г. 
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ВИЖ ТУКПОКАНА от Областен информационен център - Перник за информационна среща на тема: "Управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Представяне на актуални възможности за финансиране по оперативни програми."
ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОКАНАТА ВИЖ ТУК09.09.2016 год. ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ОБЩА ТРУДОВА БОРСА09.09.2016 год. ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА 2016 Г.09.09.2016 год. СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ И ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ЗА ГРАЖДАНИ В РАЙОННА СЛУЖБА "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ГР. РАДОМИР07.09.2016 год. ГРАФИК ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯ ПО РЕДА НА чл. 72б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕГИСТРИ ПО чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, БАЛАНС ПО МАСИВИ КВС И БАЛАНС ПО ПОЛЗВАТЕЛИ02.08.2016 год. ПОКАНА - ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО25.08.2016 год. ЗАПОВЕД №РД-138/04.08.2016 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ И ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДОМИР, ОБЩ. РАДОМИР

ЗАПОВЕД №РД-140/04.08.2016 Г. НА ДИРЕКТОРА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ПЕРНИК ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМИСИИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ И ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА РАДОМИР