Структура
Структура на Общинска администрация - Радомир

СТРУКТУРА

УТВЪРДИЛ:
ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ
Кмет на община Радомир

     

       I.ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

       1.Кмет – 1 брой

       2.Заместник кмет – 2 броя

       3.Кмет на кметство – 15 броя

       4.Кметски наместник – 14 броя

 

      II.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

       1.Секретар – 1 брой

       2.Звено „Вътрешен одит“

       -Ръководител – 1 брой

       -Вътрешен одитор – 1 брой

       3.Секретар на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – 1 брой

 

     III.ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

     1.Директор „Финансово-административно и правно обслужване“ – 1 брой

 

       Отдел „Финансово-счетоводна дейност и управление на човешките ресурси“

       -Началник отдел – 1 брой

       -Главен счетоводител – 1 брой

       -Експерт бюджет – 1 брой

       -Старши счетоводител – 5 броя

       -Експерт управление на човешките ресурси и трудова заетост – 1 брой

      -Старши специалист управление на човешките ресурси и трудова заетост

                                                                                                                                       – 1 брой

      -Технически изпълнител – Домакин – 1 брой

 

      Отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване“

      -Началник отдел – 1 брой

      -Старши специалист гражданска регистрация и административно обслужване – 2 броя

      -Старши специалист административно обслужване – 2 броя

      -Главен специалист информационно обслужване – 1 брой

 

      Отдел „Правно обслужване и инспекторат“

      -Началник отдел – 1 брой

      -Главен юрисконсулт – 1 брой

      -Старши юрисконсулт – 1 брой

      -Старши специалист „Инспекторат“ – 1 брой

      -Технически изпълнител – Контрол по обществения ред – 2 броя

 

      Отдел „Култура, образование, социални дейности и спорт“

      -Началник отдел – 1 брой

      -Експерт – 1 брой

      -Главен специалист – 2 броя

      -Старши специалист – 1 брой

 

      IV.СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

      1.Главен архитект – 1 брой

      2.Директор специализирана администрация „Местно развитие и политика“

 

     Отдел „Устройствено планиране и контрол по строителството“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Главен инженер – 1 брой

     -Старши специалист незаконно строителство – 3 броя

 

     Отдел „Кадастър и регулация“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Старши специалист устройство на територията – 4 броя

 

     Отдел „Общинска собственост, околна среда и гори“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Старши специалист общинска собственост и жилищно настаняване – 2 броя

     -Главен специалист – 1 брой

     -Старши специалист – 2 брой

   

 

      Отдел „Европейски и национални програми, проекти и обществени поръчки“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Експерт  – 1 брой

     -Главен специалист  – 1 брой

     -Старши специалист  – 2 броя

 

      Отдел „Местни данъци и такси“

     -Началник отдел – 1 брой

     -Инспектор приходи – 2 броя

     -Старши счетоводител приходи – 2 броя

     -Старши специалист приходи – 1 брой

     -Експерт – 1 брой

     -Касиер местни приходи – 2 броя

 

      Общата численост на персонала в общинска администрация е 97 броя.

 

      

 
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНА РАДОМИР
ПРОВЕРКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Анкета
Какво смятате за новата визия на сайта ?