Съобщения

Дата на публикуване: 11.02.2021 10:45
 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Радомир съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК на територията на Община Радомир, участвали в Изборите за народни представители на 04.04.2021 г. ще се изплащат, както следва:

 

 • На 19 април 2021 г. /понеделник/ от 10:00 до 17:00 ч. на КАСА №3 и КАСА №4 в Община Радомир, адрес: гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20;
 • Всеки следващ работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч. на КАСА №3 и КАСА №4 в Община Радомир, адрес: гр. Радомир, пл. „Свобода“ №20.

         

Изплащането се извършва лично срещу представяне на:

 • лична карта;
 • удостоверение от РИК;
 • ако възнаграждението не се получава лично ще се изисква нотариално заверено пълномощно.
Уведомяваме всички представители на СИК за часовете за получаване на изборните книжа и материали в предизборния ден 03 април 2021 г. (събота), както следва:

 • 12:00 ч. за всички СИК, находящи се по населените места (селата) на територията на Община Радомир;

 • 16:00 ч. за всички СИК, находящи се в град Радомир.

Изборните книжа и материали ще бъдат получавани в сградата на Община Радомир.

Молим всички да спазвате противоепидемичните мерки като задължително носите правилно поставена предпазна маска и спазвате дистанция.

 


Община Радомир Ви уведомява, че със Заповед № 240/22.03.2021г. на Зам. кмета на Община Радомир е определена СИК №143600016, намираща се в ОУ „Христо Смирненски“, в която могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

На входа на училището и пред секцията ще бъдат поставени указателни табели и/или обозначителни знаци, с които се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

До 11:00 ч. на 04 април 2021 г. (изборния ден) всички избиратели, които са с увредено зрение или със затруднения в придвижването и искат да гласуват в тази секция, могат да подадат заявка за превоз до секцията на телефон 0882 477 677.


Община Радомир уведомява всички избиратели, че право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители имат избиратели, които към 4 април 2021 г. са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето и техният постоянен, съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящ адрес) са на територията на Община Радомир, като за целта трябва да подадат заявление за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 1) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично на гише Деловодство в Общинска администрация или по пощатa;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично или по пощата;

- заявление, подадено на електронната поща на Община Радомир без да се изисква квалифициран електронен подпис – e-mail: radomir@radomir.bg .

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

Община Радомир уведомява заявителя за включването му в избирателния списък за гласуване чрез подвижна избирателна кутия по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението му.

Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия не се допускат след 1 април 2021 г. (2 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето


Във връзка с провеждането на Парламентарни избори на 4 април 2021г. са разработени електронни услуги, които са публикувани на адрес: Избори 2021Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът предоставя възможността да се подават заявления за гласуване по настоящ адрес и да се регистрират удостоверения за гласуване на друго място по електронен път.
 • Чрез SMS
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Общинска администрация Радомир уведомява гражданите във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 04 април 2021 г., че :

І. До кмета на общината на гише ЕСГРАОН, кмет на кметство и кметски наместник в съответното населено място, могат да подадат следните изборни книжа:

 1. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение /Приложение № 14-НС/ – до 20.03.2021 г.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия.

 1. Заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес  на избирател в изборите за народни представители от избирател, чийто настоящ и постоянен адрес са в различни населени места /Приложение № 12-НС/ – до 20.03.2021 г.
 2. Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители /Приложение № 18-НС/, подава се от регистриран кандидат за народен представител, членове на ЦИК, членове на РИК, наблюдатели – до 20.03.2021 г
 3. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци /Приложение № 8-НС/ – до 27.03.2021 г.
 4. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 20-дневния срок, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на общината е назначена подвижна секционна избирателна комисия /Приложение № 14- НС/ – до 29.03.2021 г.
 5. Заявление за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък /Приложение № 9-НС/ –  до предаване списъците на СИК.
 6. Заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК /Приложение № 10-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 7. Заявление за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес  на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК /Приложение № 11-НС/  – до предаване на избирателните списъци на СИК.
 8. Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден /Приложение № 13-НС/. Заявлението се подава от избирател/гласоподавател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка по чл. 38 от ИК (списъка на заличените лица) по постоянния му адрес, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината в предвидените случаи, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.


ІІ.
 Пред съответната секционна избирателна комисия могат да подадат следната изборна книга:

Приложение № 17-НС Декларация пред СИК от избирател, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в изборите за народни представители на 04 април 2021 г.

Декларацията се подава до СИК от избиратели:

 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано „ПО“ или „МП“, явили се в секцията по постоянния си адрес, след като представят удостоверение от общината по чл. 40, ал. 1 ИК, че основанието за включването им в списъка на заличените лица е отпаднало или не е налице;
 • включени в списъка на заличените лица, но имат издадено удостоверение за гласуване на друго място – УГДМ, които са се явили в секцията и желаят да гласуват по постоянния си адрес, след представяне на удостоверението (УГДМ);
 • включени в списъка на заличените лица, срещу името на които е записано МВнР (вписани в списък за гласуване извън страната), които в изборния ден се намират в страната и са се явили да гласуват в секцията по постоянния им адрес;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са с увредено зрение или затруднения в придвижването, когато гласуват в определена за тях секция или в избрана от тях подходяща секция, различна от секцията, в която са вписани в избирателния списък;
 • които са вписани в избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното заведение;
 • постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, след съставяне на избирателния списък за гласуване от ръководителите им, ако имат право да гласуват (включително намиращите се на работа в изборния ден);
 • вписани в избирателни списъци в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, когато в изборния ден се намират извън тях и се явят в секцията по постоянния им адрес, след представяне на удостоверение от съответното място;
 • ученици редовно обучение,които гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след представяне на заверена от учебното заведение ученическа книжка.

18.02.2021 г. ПОКАНА за провеждане на консултации по определяне квотите на участие, длъжностите и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/ на територията на Община Радомир за произвеждане на Избори за Народно събрание на 04.04.2021 г.

Консултациите ще се проведат на 22.02.2021 г. /понеделник/ от 17:00 ч. в Ритуалната зала в сградата на Община Радомир

Наименование Брой тегления
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.pdf 500 Изтегли документ с име "Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 г. в условията на обявена извънредна епидемична обстановка.pdf"
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 678 Изтегли документ с име "МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ"
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ 651 Изтегли документ с име "МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦИК ЗА СИК ПРИ ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ"
Съобщение за образуване на ПСИК за гласуване на избиратели под карантина 932 Изтегли документ с име "Съобщение за образуване на ПСИК за гласуване на избиратели под карантина"
Заявление за гласуване на избиратели под карантина с ПСИК 604 Изтегли документ с име "Заявление за гласуване на избиратели под карантина с ПСИК"
Приложение №10-НС 970 Изтегли документ с име "Приложение №10-НС"
Приложение №9-НС 630 Изтегли документ с име "Приложение №9-НС"
Приложение №8-НС 694 Изтегли документ с име "Приложение №8-НС"
Приложение №12-НС 989 Изтегли документ с име "Приложение №12-НС"
Приложение №13-НС 557 Изтегли документ с име "Приложение №13-НС"
Приложение №18-НС 635 Изтегли документ с име "Приложение №18-НС"
Приложение №14-НС 1119 Изтегли документ с име "Приложение №14-НС"
Приложение №17-НС 743 Изтегли документ с име "Приложение №17-НС"
Приложение №11-НС 991 Изтегли документ с име "Приложение №11-НС"
Покана за консултации СИК 832 Изтегли документ с име "Покана за консултации СИК"