СЪОБЩЕНИЯ

Дата на публикуване: 31.05.2021 10:03


Плакат Гласуване с машина

Плакат за СИК - работа и гласуване с машина

⇒ Видео материал: Гласуване с машина

⇒ Видео материал: Гласуване на хора с увреждания

⇒ Видео материал: Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

⇒ Видео материал за гласуване с машина може да видите ТУК

⇒ Указания за работа с машини за гласуване на СИК може да видите ТУК


⇒ Симулатор за машинно гласуване може да видите ТУКСЪОБЩЕНИЕ от МВР ОТНОСНО: Съдействие на български граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите (11.07.2021 г.) за Народно събрание

ОБРАЗЕЦ 1
ОБРАЗЕЦ 2

ОБРАЗЕЦ 3
ОБРАЗЕЦ 4

30.06.2021 год.  Уведомяваме всички заинтересовани лица, че на 03 юли 2021 г. /събота/ ще бъдат проведени обучения на Секционните избирателни комисии на територията на Община Радомир, както следва:
 • За СИК, находящи се в град Радомир (от №143600001 до №143600018 и №143600051) от 09:00 ч. в НЧ „Напредък 1895“, гр. Радомир;
 • За СИК, находящи се в населените места (селата) (от №143600019 до №143600050) в Община Радомир от 11:00 ч. в НЧ „Напредък 1895“, гр. Радомир.

Обученията ще се проведат при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
31.05.2021 г. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВОТИТЕ НА УЧАСТИЕ, ДЛЪЖНОСТИТЕ И СЪСТАВИТЕ НЕ СИК И ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 11.07.2021 Г.

ДО

РЪКОВОДСТВАТА НА

Парламентарно представените партии и коалиции:

 • Коалиция „ГЕРБ-СДС”
 • Партия „Има такъв народ“
 • Коалиция „БСП за България”
 • Партия „ДПС“
 • Коалиция „Демократична България – обединение
 • Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че консултациите по определяне квотите на участие, длъжностите  и съставите на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) на територията на Община Радомир във връзка с провеждането на избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г., ще бъдат проведени на 04.06.2021 г. (петък) от 17:00 ч.  в Ритуалната зала в сградата на Община Радомир (адрес: град Радомир, пл. „Свобода“ №20).


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021г., Общинска администрация - Радомир уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината - в срок до 31 май 2021 г.;
 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес - в срок до 26 юни 2021 г. Подава се Приложение № 12-НС;
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл. 36 от ИК - в срок до 26 юни 2021 г., придружено от копие на експертно решение на ТЕЛК, медицинска епикриза или друг документ, удостоверяващ увреждането - за справка. Подава се Приложение № 14-НС;
 • Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес - в срок до 26 юни 2021 г. Към заявлението се прилага един от следните документи: Удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от съответната РИК; копие от документ за избор/назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК. Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Подава се Приложение № 18-НС;
 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица - в срок до 30 юни 2021 г.;
 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация - в срок до 03 юли 2021 г.;
 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК /ПСИК/ - в срок до 05 юли 2021 г.

 

Заявления в Община Радомир се подават:

 • за град Радомир: в сградата на Община Радомир на адрес: гр.Радомир, пл. „Свобода“ № 20 /на Гише Административно обслужване/;
 • за населените места на Община Радомир (без град Радомир): в кметствата на населените места.

 

Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 

Справки в избирателните списъци също така могат да се правят и по следните начини:

 • чрез SMS - Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
 • чрез стационарен или мобилен телефон - избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ЕЛЕКТРОННО ЗАЯВЯВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Гражданите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места и които желаят да бъдат включени в избирателен списък по настоящ адрес за изборите за 46-то Народно събрание на 11.07.2021 г., могат да подадат електронно заявление директно през страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ на адрес:  https://regna.grao.bg/

Електронен подпис не се изисква!  Срок за подаване - 26 юни 2021 г. (вкл).


 1. СЪОБЩЕНИЯ - Текуща страница
 2. ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
 3. ЗАПОВЕДИ

Анкета