Програми

Дата на публикуване: 27.12.2012 14:38


ГОДИШЕН ОТЧЕТ за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ - за отчетна година 2021 г.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА РАДОМИР ЗА ПЕРИОДА 2019 -2023 ГОДИНА


ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА НА ОБЩИНА РАДОМИР 2020-2030 ГОДИНА


ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ НА ОБЩИНА РАДОМИР


ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2020 Г. В ОБЩИНА РАДОМИР


Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл. 12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ – 2019г.

Информация за изпълнние на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Радомир – 2019г.

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИОТРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТНаименование Брой тегления
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf 1 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност.pdf"
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf 74 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2021 Г.pdf"
ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf 133 Изтегли документ с име "ПРОГРАМА-КАВ-РАДОМИР-2020.pdf"
LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf 160 Изтегли документ с име "LONG_TERM_PROGRAM_VEI_o.pdf"

Анкета