Правилници

Дата на публикуване: 11.04.2012 11:18
13.11.2020 год. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

23.07.2020 год. „Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Радомир“

23.07.2020 год. |”Вътрешни правила при осъществяване на дейностите по получаване и изпращане на съобщения, документи и вътрешни административни услуги чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) на държавна агенция „електронно управление“.

13.07.2020 год. Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения на община Радомир

13.07.2020 год. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Радомир

29.01.2020 год.  Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинската администрация в Община Радомир

02.12.2019 год. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация

25.10.2018 год. Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на длъжностите и процесите, длъжностните права и отговорности

23.05.2018 год. Политика за поверителност и защита на личните данни в Община Радомир

28.01.2017 год. Устройствен правилник за организацията и дейността на Общинската администрация в Община Радомир

03.01.2017 год. Правила за реда и начина за отпускане на еднократна помощ с решение на Общински съвет Радомир

08.02.2016 год. Вътрешни правила за заплатите в общинска администрация
 
 
 

Анкета