Проекти на нормативни документи

Дата на публикуване: 07.03.2019 00:00

15.03.2019 год. ПРОЕКТ НА  ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МЕМОРИАЛНИ ЗНАЦИ И ХУДЕЖЕСТВЕНИ ПЛАСТИКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР  
15.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Радомир, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Правилник на

е-mail: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл. „Свобода” № 20.07.03.2019 год. По предложение на Кмета на община Радомир Пламен Алексиев, 
се внася ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР, съгласно минималните размери на данъците и коригиращите коефициенти, определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за МДТ... 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР 
07.03.2019 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-mаil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20.08.01.2019 год.  СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
06.12.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

01.11.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


03.12.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
30.10.2018 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

12.03.2018 год. СЪОБЩЕНИЕ: Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Радомир е предоставила възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Радомир на е-таil адрес: obshtinaradomir@abv.bg или в деловодството на Община Радомир, пл.”Свобода” № 20. В законоустановения срок от 30 дни, не са направени предложения и становища по проекта на Наредбата.
09.02.2018 год.  ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


01.12.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


16.10.2017 год. ДОКЛАДНА И ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ


14.03.2017 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


17.01.2017 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ (2015-2019 г.)


31.10.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ


29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР


29.08.2016 год. ДОКЛАДНА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЕМНИТЕ ЦЕНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ29.08.2016 год. ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ - ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС РАДОМИР05.08.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

МОТИВИ към проекта на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Радомир06.07.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР

М О Т И В И по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Радомир14.06.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТ С РЕШЕНИЕ № 26 ПО ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 11.12.2015 Г.


11.04.2016 год. ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР


08.02.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ В ОБЩИНА РАДОМИР, ОБЛАСТ ПЕРНИК

                            МОТИВИ

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 

11.01.2016 год. ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА РАДОМИР

 

26.11.2015ГОД. ПРОЕКТ НА П Р А В И Л Н И К ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАДОМИР, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

16.04.2015год. Докладна относно допълнение на Тарифата за определяне на наемните цени на общински имоти на територията на Община Радомир

                        МОТИВИ

 

20.03.2015год. Докладна относно актуализация на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


13.03.2015год. Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на община Радомир


12.12.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир


12.11.2014год. Проект за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Радомир


17.09.2014год. Проект за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Радомир

 

10.01.2014год. Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Радомир

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

 

05.12.2013год.Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията

на община Радомир

 

05.12.2013год.Проект на Наредба за определяне размера ма местните

данъци в Община Радомир

Мотиви

 

08.10.2013год.ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

ДОКЛАДНА

МОТИВИ08.10.2013год.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО-ПАРТНЬОРСТВО

ДОКЛАДНА

МОТИВИ08.10.2013год.

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТЯВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА

ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ,

ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ НА 

ОБЩИНА РАДОМИР

 

ДОКЛАДНА

МОТИВИ

 


30.08.2013год.

Проект на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на

незаконни строежи на територията на Община Радомир

 

ДОКЛАДНА

 

МОТИВИ

 


08.07.2013год

Докладна по техническа грешка15.05.2013год.

Поправка на очевидна техническа грешка

 

 

26.04.2013год.

ТАРИФА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ И

ВОДОПОЛЗВАНЕ

ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА И ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ – 

ЯЗОВИРИ И МИКРОЯЗОВИРИ

ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 


19.03.2013год.

 Проект на наредба за Общинската собственност и мотиви

 


19.03.2013год.

Проект на Наредба N:1 за общественния ред на територията на

Община Радомир и мотиви


05.03.2013год.  Проект за промени в Правилника а организацията и дейността на Общински съвет Радомир, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДОКЛАД

МОТИВИ


17.01.2013г. Във връзка със решение на Общинския съвет от 28.12.2012г. и заповед  на Областния управител АК-1 от16.01.2013г.предлагам проект за Наредба за определянето иадминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общинаРадомир

Докладна

Мотиви


17.11.2012 г. 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 

План сметка за определяне на такса битови отпадъци за 2013година

 01.11.2012 г.

 

НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР

 01.02.2012  г.    

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮЖЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР      

( zip файл - 101 KB )

 

01.02.2012 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДОМИР      

( zip файл - 102 KB )


  1. Проекти на нормативни документи - Текуща страница
  2. Наредби
  3. Програми
  4. Правилници
  5. Заповеди
  6. Комисии