Комисии

Дата на публикуване: 12.04.2012 09:36
ПРАВИЛА

за работа на Комисията за отпускане на еднократни парични помощи за домакинства по Решение на Общинския Съвет

I.Общи положения
1.Фонд „Помощи за домакинства по решение на Об.Съвет” е приет с решение на ОбС и е предназначен за отпускане на парична помощ за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, както и за образователни нужди, комунално-битови и други жизнено важни потребности на лицата и семействата, живеещи по постоянен адрес на територията на община Радомир.
2.Дейността на комисията се изразява в предоставяне на парични помощи за задоволяване жизнено важни потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество и след като са изчерпани възможностите за подпомагане по реда на Закона за социално подпомагане и правилника за приложението му, Закона за интеграция на хората с увреждания и правилника за приложението му, като се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и семействата.

II.Ред за кандидатстване за отпускане на парична помощ
Парична помощ се отпуска въз основа на мотивирана молба – свободен текст до Кмета на Община Радомир, подадена от нуждаещият се или от упълномощено от него лице, придружена със следните документи:
1.Декларация за семейно, материално и имотно състояние;
2.Служебна бележка за шест месечните доходи на членовете на семейството / за пенсионерите – за размера на пенсията им/;
3.Служебни бележки от Дирекция „БТ” за безработните членове на семейството;
4. Удостоверения за декларирани данни от Дирекция „МДТ” –Радомир за всички членове на семейството;
5.Медицински експертизи, медицински свидетелства, решения на ТЕЛК или ЛКК;
6.Писма от РОЗК дали заплаща частично, пълно или не заплаща въпросното лечение;
7.Фактури и касови бележки, които удостоверяват направените разходи за лечение;
8. За абитуриенти - сираци се представя служебна бележка от училището, в което учат
9.При необходимост се изискват и други документи.

III.Състав и функции на комисията
1.Съставът на комисията е определен със заповед на Кмета на Община Радомир.
2.Комисията разглежда подадените молби, придружени с всички необходими документи, и взема решение след преценка на:
а) Доходите на лицето и семейството;
б) Имущественото състояние;
в) Семейното положение;
г) Здравословното състояние;
д)Трудовата заетост;
е) Възрастта;
ж)Други констатирани обстоятелства.
3. Отпусканата парична помощ е в размер на 50% и не повече от 75% от действително направените /или необходими/ разходи за лечение или други потребности, доказани със съответните разходни документи.
4.Комисията по преценка изисква в някои случаи лицата да представят отчет за отпуснатата парична помощ, както и разходни или други документи, доказващи, че средствата са изразходвани по предназначение.
5.Комисията прави предложение, придружено с протокола от заседанието на Комисията, до Кмета за отпускане на парична помощ.
6.Комисията провежда заседания не по-рядко от веднъж месечно и в срок до 30 календарни дни от постъпване на молбите, предложенията се внасят за обсъждане в Общински съвет- Радомир и решенията се вземат при кворум повече от половината от присъстващите членове на комисията.
7.Заседанията се протоколират от оторизираният за това служител.
8.Председателят на Комисията:
а) Свиква заседанията;
б) Ръководи ги;
в) Координира работата на комисията;
г) Контролира изпълнението на решенията на комисията.
9.Протоколчикът на Комисията:
а)Следи за подадените молби и съпровождащите ги документи от гражданите и прави предложение на председателя за свикване на Комисията;
б) Уведомява членовете на комисията за деня и часа и проекта за дневен ред на заседанията;
в) Отговаря за своевременното и качествено изготвяне на протоколите от заседанията;
г) Организира информирането на гражданите за решенията на комисията.

Настоящите правила са приети с Решение №104/20.07.2007г. на Общински Съвет Радомир .


М К Б П П М Н

/ Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни /

Със заповед на Кмета на общината, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, е определена комисия в състав:
Председател : Любка Димитрова - зам. кмет на Община Радомир,
Зам.Председател: Искра Мутафова - н-к отдел "Култура, образование, социални дейности и спорт""
Секретар: Емилия Балабанова - МКБППМН

Дейност на МКБППМН и нейният секретар:

1. МКБППМН взаимодейства с всички институции на територията на района /ДПС, Районна прокуратура, Отдел " Закрила на детето " /, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.
2.Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните и контролира изпълнението на възпитателните мерки.
3. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели.
4.Подготвя отчет за дейността си който предлага на пленарно заседание на комисията
5. Попълва образците на НСИ
6.Изготвя Общинска Социално - Превантивна програма за период една учебна година.
7. Реализира приетата програма по предварително обозначени срокове.

Консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател:

В консултативния кабинет се извършват консултации от социален работник и психолог за недопускане на повторни противообществени прояви.
В приемната на обществения възпитател се провежда разяснителна, превантивна и корекционна възпитателна работа с малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки.

По-случай „Деня на психичното здраве"-10 октомври има открита консултативна телефонна линия:

телефон на Доверието 0777 / 80 292 или 0875 300 073
                                      

Анкета