Комисии

Дата на публикуване: 12.04.2012 09:36

Документи за Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни-Радомир


                                                                                                                                                                                                                             М К Б П П М Н


/Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни/

Със заповед на Кмета на общината, на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, е определена комисия в състав:

Председател : Роберта Борисова - зам. кмет на Община Радомир,
Зам.Председател: Николета Стоянчева - гл. специалист „Образование“

Секретар: Кристияна Рангелова - МКБППМН

Дейност на МКБППМН и нейният секретар:


 1. МКБППМН взаимодейства с всички институции на територията на района /ДПС, Районна прокуратура, Отдел " Закрила на детето " /, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви.
  2.Подготвя и организира разглеждането на възпитателни дела на малолетните и непълнолетните и контролира изпълнението на възпитателните мерки.
  3. Ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели.
  4.Подготвя отчет за дейността си който предлага на пленарно заседание на комисията
  5. Попълва образците на НСИ
  6.Изготвя Общинска Социално - Превантивна програма за период една учебна година.
  7. Реализира приетата програма по предварително обозначени срокове.

Консултативен кабинет и приемна на обществения възпитател:


В консултативния кабинет се извършват консултации от социален работник и психолог за недопускане на повторни противообществени прояви.
В приемната на обществения възпитател се провежда разяснителна, превантивна и корекционна - възпитателна работа с малолетни и непълнолетни с наложени възпитателни мерки.

 


Наименование Брой тегления
МКБППМН РАДОМИР.rar 154 Изтегли документ с име "МКБППМН РАДОМИР.rar"